Strengths and Difficulties Questionnaire

Beskrivning #

Syftar till en generell bedömning av barns beteende för att utifrån detta få en uppfattning om barns psykiska hälsa och i vilken utsträckning den förbättrats. SDQ har snabbt vunnit stor internationell uppskattning bland forskare och kliniskt verksamma. Instrumentet är nu översatt till ett femtiotal olika språk och används i både forskning och klinisk verksamhet runtom i världen.

Antal items #

30 frågor

Respondentålder #

3-16 år

Test-retest reliabilitet #

Beräknat på ett svenskt material bestående av 900 föräldraversioner gällande skattningar av barn 6-10 år.

Spearman’s koefficient= 0.96 (Dunerfeldt m.fl., 2010)

Cronbachs alfa #

Beräknat på ett svenskt material bestående av 900 föräldraversioner gällande skattningar av barn 6-10 år.

a varierade från 0.70 gällande prosocialt beteende, 0.75 hyperaktivitet, 0.61 gällande emotionella symptom, 0.54 för uppförandeproblem och 0.51 gällande problem i relationer med jämnåriga.

Svenska normer #

Svensk validering finns (Hagquist, samt Malmberg m.fl.).

Svenska rättigheter #

Youthinmind har copyright som innebär att formuläret får användas fritt men inte ändras utan överenskommelse med innehavarna.

Svenska formulär finns på www.sdqinfo.com

SDQ får laddas ner och användas kostnadsfritt för icke-kommersiellt bruk.

Referens #

Hagquist, C. (2007). The psychometric properties of the self-reported SDQ – An analysis of Swedish data based on the Rasch model. Personality and Individual Differences, 43, 1289-1301.

Malmberg, M., Rydell, A. M. & Smedje, H. (2003). Validity of the Swedish version of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-Swe). Nordic Journal of Psychiatry, 57(5), 357-363.

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.