Sheehan Disability Scale

Beskrivning #

Sheehan Disability Scale (SDS) mäter vardaglig funktionsnivå. Formuläret består av tre
skalor där funktionsnedsättning mäts på arbetsförmåga, socialt liv och familjeliv. Skattningen
sker på en VAS-skala 0-10 (0=inte alls; 10=väldigt mycket). Poängen på de tre skalorna summeras. Totalpoäng 0-30 (ej funktionshindrad – mycket funktionshindrad). Det finns ingen cut off-gräns för denna skala, men det rekommenderas att skattningar högre än 5 poäng på de respektive delskalorna uppmärksammas.

Behörighet #

Krävs ingen behörighet för skattaren

Antal items #

5 items

Svarsalternativ #

Fråga 1-3 besvaras med 0-10 (ju mer ju värre), fråga 4-5 besvaras med antal dagar (antalet förlorade produktiva dagar senaste månaden, antalet underproduktiva dagar senaste månaden).

Scoring (poängsättning) #

Fråga 1-3 skattas mellan 0-10 med 0 för obehindrad, 1-3 mild begränsning, 4-6 moderat begränsad, 7-9 markerat begränsad och 10 för extremt begränsad. De tre primära måtten kan summeras till ett globalt funktionsmått mellan 0-30. Global poäng >= 5 räknas som tecken på funktionshinder och förhöjd risk för psykisk ohälsa. Enl Författaren fungerar skalan bra att följa behandlingsutfall över tid.

Administrationstid #

< 5 min

Instruktion #

Ringa in på varje skala nedan den siffra som bäst beskriver din nuvarande situation.

Test-retest reliabilitet #

Sensivitet 83% och specificitet 69% för alkoholberoende, drogmissbruk, generellt ångestsyndrom, svår depression, OCD och paniksyndrom. (Rush, 2000)

Acceptabel reliabilitet, god känslighet för förändring. (Leon, et al 1992)

0.72 mätt på vuxna med ADHD.

För bipolära patienter rapporterades intraclass correlation coefficient = 0.73. (Arbuckle et al 2007)

Cronbachs alfa #

0,56-0,86 mätt på panikpatienter.
0,89 mätt på bipolära patienter. (Arbuckle et al 2007)
0,83 mätt på spanska primärvårdspatienter.

Svenska normer #

Hörberg, N., Kouros, I., Ekselius, L., & Ramklint, M. (2016). The Swedish version of the Sheehan Disability Scale : a valid and brief measure of functioning. European Journal of Person Centered Healthcare, 4(1), 1–7. https://doi.org/10.5750/ejpch.v4i1.1075

Svenska rättigheter #

Svensk översättning av L von Knorring och L Ekselius 2005

Utländska normer #

En cutoff på 8 poäng visade sig diskriminera mellan deprimerade och icke deprimerade spanska primärvårdspatienter.

De refererade studierna fastslår samtliga en god reliabilitet och validitet samt “sensitivity to change” hos SDS.

Skaparna av formuläret föreslår en poäng över 5 på en delskala som anledning för extra vaksamhet.

Utländska rättigheter #

Copyright 1983 David V. Sheehan. All rights reserved.

Abstract originalartikel #

Rationale, aims and objective: The Sheehan Disability Scale (SDS) is a brief instrument used to measure functional disability, but the Swedish translation has not been psychometrically evaluated. The aim of this paper is to test the psychometric properties of the Swedish translation and to further examine concurrent and external validity.

Method: In this cross-sectional study, 160 young psychiatric patients from an open care unit in Sweden, were recruited based on a clinical diagnosis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Bipolar Disorder (BD) and/or Borderline Personality Disorder (BPD) and re-diagnosed for confirmation. Participants were interviewed concerning socio-demographic data and a socio-demographic index (SDI) was constructed. Reliability of SDS was measured as internal consistency and an exploratory factor analysis was performed. Level of functioning was measured by SDS scores and Global Assessment of Functioning (GAF). SDS, both self-assessed and expert rated and GAF scores were compared to measure concurrent validity, while SDS and the SDI were compared to measure external validity.

Results: The Swedish SDS had a Cronbach’s alpha coefficient of 0.77. An exploratory factor analysis showed that the SDS-items loaded on a single factor with an eigenvalue of 2.06. Self-assessed SDS-scores correlated with expert rated GAF-scores (r = -0.606) and, to some extent, with SDI scores (r = 0.280). Patients with an SDI score ≥ 1 had higher SDS-scores (t=2.70, p=0.008).

Conclusions: The Swedish SDS has similar psychometric properties as the English and Spanish versions. It showed both concurrent and external validity, but external validity was weaker

Hörberg, N., Kouros, I., Ekselius, L., & Ramklint, M. (2016). The Swedish version of the Sheehan Disability Scale : a valid and brief measure of functioning. European Journal of Person Centered Healthcare, 4(1), 1–7. https://doi.org/10.5750/ejpch.v4i1.1075

Referens #

Arbuckle, R., Frye, M., Martin Brecher, M., Paulsson, B., Rajagopalan, K., Palmer, S., & Degl’ Innocenti, A. (2007) The psychometric validation of the Sheehan Disability Scale (SDS) in patients with bipolar disorder. Psychiatry Research 165 (2009) 163–174

Leon AC, Olfson M, Portera L, Farber L, Sheehan DV: Assessing psychiatric impairment in primary care with the Sheehan Disability Scale. Int J Psychiatry Med 1997, 27:93–105.

Leon, M., Shear, k., Portera, L., Klerman, G. L. (1992) Assessing impairment in patients with panic disorder: the Sheehan Disability Scale. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 27, 78-82.

Luciano et al. Journal of Evaluation in Clinical Practice 16 (2010) 895–901

Rush JA, et al. Handbook of Psychiatric Measures, 2000 American Psychiatric Association, 113-115.

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Karl Pokus

Webblänk #

Informationens bäst-före-datum #

2026-09-10