Structured Eating Disorder Interview

Beskrivning #

En relativt enkel metod för screening av ätstörningar.

Skapades av Kunskapscentrum för ätstörningar för att användas för att snabbt avgöra om en ätstörningsdiagnos sannolikt föreligger enligt DSM-IV. SEDI är baserat på Mini Kidintervjun och SCID-I ätstörningsmodul, och har komprimerats och omstrukturerats för att vara så kort och användbars om möjligt. Formatet är strukturerad intervju. Det är lämpligt att bedömaren läser frågorna innantill för patienten. Ibland föreslås följdfrågor, om det är tydligt att inget bra svar kommer från patienten. Bedömarens kliniska omdöme används för attvärdera patientens svar. Resultatet indikerar om ätstörning föreligger eller ej och det ges förslag på eventuell/-a diagnos/diagnoser.

Behörighet #

Främst avsedd för psykiatriker, psykologer och läkare i psykiatrisk öppenvård, men kan även användas av psykiatrisjuksköterskor och ev. andra personalkategorier med lämplig psykiatrisk utbildning.

Antal items #

20-30 frågor

Respondentålder #

Ungdomar och vuxna med misstänkt ätstörning

Svenska normer #

Uppgift saknas om normer, validering eller andra referenser. SEDI är ett av de instrument som ingår i StepWise system för kvalitetssäkring som skapats av KÄTS i samarbete med Stockholms läns landsting och Karolinska institutet.

Svenska rättigheter #

Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) www.atstorning.se

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.