Self Compassion Scale – Short Form (SCS-SF)

Beskrivning #

Self-Compassion Scale – Short Form (SCS-SF) är en psykometrisk skala avsedd för att snabbt och tillförlitligt mäta nivåer av självmedkänsla hos individer. Självmedkänsla är ett begrepp som blivit allt vanligare inom psykologi och psykoterapi, med forskning som visar på ett negativt samband mellan självmedkänsla och psykisk ohälsa. Att kunna mäta en patients självmedkänsla kan därmed underlätta bedömning och behandling i klinisk verksamhet.

Antal items #

Skalan består av 12 frågor där individen ombeds skatta olika påståenden på en femgradig Likertskala. Maxpoäng på skalan är 60 poäng och minimumpoäng 12.

Instruktion #

Kryssa det alternativ som bäst stämmer in på hur Du vanligen reagerar.

Tidsfönster #

“Hur du vanligen reagerar”.

Svarsalternativ #

Svarsalternativen sträcker sig från 1 (Nästan aldrig) till 5 (Nästan alltid), vilket möjliggör en nyanserad självskattning av självmedkänsla.

Delskalor #

SCS-SF kan analyseras som en enhetlig skala men baseras på komponenter som inkluderar självvänlighet, gemensam mänsklighet och mindfulness.

Scoring #

Poängsättning av SCS-SF baseras på svaren från de 12 frågorna, där högre totalpoäng indikerar högre nivå av självmedkänsla.

Administrationstid #

SCS-SF är designad för att vara tidsbesparande och kan vanligtvis fyllas i på några minuter, vilket gör den lämplig för användning i både forskning och klinisk praxis.

Svenska rättigheter #

Svensk översättning med tillåtelse av F Raes (2013-01-09) har gjorts av Mia Ramklint, M Arehult Wolf & M Hedman vid Institutionen för neurovetenskap, psykiatri, Uppsala Universitet. Skalan har översatts till svenska och anpassats för att säkerställa kulturell relevans och begriplighet. Översättningsprocessen har involverat både direkt översättning och bakåtöversättning för att säkerställa konsekvens och noggrannhet i den svenska versionen av skalan.

Karma (dessa person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Annelie Bådagård.

Referens #

Raes, F., Pommier, E., Neff, K. D., & van Gucht, D. (2011). Construction and factorial validation of a short form of the Self-Compassion scale. Clinical Psychology & Psychotherapy, 18(3), 250-255.

Examensarbete: “Psykometrisk utvärdering av Self-Compassion Scale – Short Form. Att skatta självmedkänsla” av Ebba Winai.

Nerladdning #

Self-Compassion_Scale-Short_Form_(SCS-SF)