Shirom-Melamed Burnout Measure-12

Beskrivning #

Skalan mäter de essentiella symtomen vid utbrändhet: Känslomässig, kroppslig och mental/kognitiv utmattning/trötthet.

Känslomässig och kroppslig utmattning/trötthet mäts via frågorna 1–6 medan mental utmattning/trötthet mäts via frågorna 7–12.

Det finns en förkortad variant av SMBM-12: SMBM-6. De två skalorna korrelerar enligt Almén och Jansson (2021) så mycket som 0.98 och dess validitet och reliabilitet är jämförbara. SMBM-6 rekommenderas särskilt i situationer då behov föreligger att minska belastningen för den som skall fylla i skalan, exempelvis om mätning skall göras frekvent eller om flera andra skalor skall fyllas i samtidigt. En fördel med SMBM-12 är att en eventuell felskattning av respondenten får mindre utslag på totalvärdet i jämförelse med SMBM-6.

För att mäta utbrändhet så rekommenderas de nyligen validerade instrumenten SMBM–12 eller SMBM–6 framför de versionerna SMBM/Q som tidigare oftast använts i Sverige: SMBQ–22 och SMBQ-18. Läs källan nedan för bakgrund till detta.

 

Antal items #

12

 

Svarsalternativ #

Varje item graderas på en sjugradig skala från 1 (nästan aldrig) till 7 (nästan alltid).

 

Delskalor #

Känslomässig och kroppslig utmattning (6 items)

Mental utmattning/trötthet (6-items)

 

Scoring (poängsättning) #

Nivå av utbrändhet utgörs av medelvärdet av skalans alla frågor. Nivå av känslomässig och kroppslig utmattning utgörs av medelvärdet av fråga 1–3. Nivå av mental utmattning utgörs av medelvärdet av fråga 4–6.

 

Tidsintervall #

Senaste månaden

 

Administrationstid #

2–3 minuter.

 

Instruktion #

Nedan beskrivs ett antal tillstånd som var och en kan uppleva då och då. Beskriv i vilken grad du har upplevt dessa under den senaste månaden.

 

Respondentålder #

Vuxna

 

Cronbachs alfa #

α = 0.94

 

Svenska normer #

Mer information finns i samma fil som formuläret.

 

Svenska rättigheter #

Instrumentet är fritt att använda.

 

Abstract originalartikel #

Burnout is a common problem in many countries and is associated with psychological ill health, somatic diseases, mortality and long-term sick leave. Different versions of the Shirom-Melamed Burnout Questionnaire/ Measure (SMBQ/SMBM) are widely used to measure burnout. Using confirmatory factor analysis, the main purpose of the present study was to empirically evaluate different Swedish versions of the SMBQ/SMBM. A questionnaire containing 23 SMBQ/SMBM-items was sent to 4,000 randomly selected individuals of which 765 with no missing data were included in the analyses. The well-used 4-factor SMBQ/SMBM-22 including the factors emotional and physiological exhaustion (EPE), cognitive weariness (CWE), listlessness (LIS), and tension (TES) and the 3-factor SMBQ/SMBM-18 (including the EPE, the CWE, and the LIS) reached good model fit after minor modifications. Two 2-factor models (based on 12 and
11 items, respectively), including the EPE and the CWE reached good model fit without any modifications. Even though there were some concerns regarding all models with respect to discriminant validity, the factors in all models showed evidence of good composite reliability (CR) and convergent validity. Lastly, a brief six-item version of the scale based on the 12-item version of the scale indicated an excellent model fit, and the composite score of the six-item scale correlated strongly with the composite scores from the others models, suggesting that the brief version could be used with advantage. In addition, based on the LIS, a new three-item scale that measures vitality is proposed. For all measures, normative data are reported.

 

Referens #

Almén, N. & Jansson, B. (2021). The reliability and factorial validity of different versions of the Shirom-Melamed Burnout Measure/Questionnaire and normative data for a general Swedish sample. International Journal of Stress Management. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/str0000235

 

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Niclas Almén

 

Webblänk #

https://doi.org/10.1037/str0000235

 

Informationens bäst-före-datum #

2026-09-30