Shirom-Melamed Burnout Questionnaire

Beskrivning #

Enkät för att undersöka utmattning.

 

Antal items #

22 items i 4 subskalor (se dock mer information under ”delskalor”)

 

Delskalor #

1. Fysiskt utmattning (8 items)

2. Kognitiv trötthet (6 items)

3. Spändhet (4 items)

4. Håglöshet (4 items)

I en studie av Åsa Lundgren-Nilsson, Ingibjörg H Jonsdottir, Julie Pallant och Gunnar Ahlborg Jr (2012), undersöktes de psykometriska egenskaperna av SMBQ för att validera dess potentiella användbarhet i kliniskt vardag och forskning. När samtliga fyra delskalor (Känslomässig/fysisk trötthet, håglöshet, spändhet och mental trötthet) var inkluderade i modellen, uppfyllde SMBQ-skalan inte Rasch-modellens förväntningar. Delskalan spändhet svarade för stora delar av problemen och en ny analys, utan denna delskala, visade att en reviderad SMBQ-skala uppfyller väl de krav som modern testteori har på denna typ av frågeformulär.

I en senare studie av Niclas Almén och Billy Jansson undersöktes de psykometriska egenskaperna av den svenska versionen av SMBQ-22 för en svensk population. Studien pekar på en del problematiska psykometriska egenskaper i den svenska versionen av SMBQ-22. Tre items föreslås uteslutas. Därutöver föreslår författarna att skalorna “Spändhet” och “Håglöshet” används separat (där “Håglöshet” har tre items och testar för vitalitet). Slutligen föreslår författarna två förkortade varianter av verktyget, SMBM-12 och SMBM-6 framför än SMBQ-22 (som författarna kallar för SMBM-19), främst av teoretiska skäl (se separata sidor för dessa kortversioner här i fBanken).

 

Scoring (poängsättning) #

Varje item graderas på en sjugradig skala från 1 (nästan aldrig) till 7 (nästan alltid).

Fem items har inverterad poängsättning, ett item i spändhets skalan, tre items i håglöshetsskalan och ett item i fysisk utmattningsskalan

Baserat på studien av Åsa Lundgren-Nilsson, Ingibjörg H Jonsdottir, Julie Pallant och Gunnar Ahlborg Jr (2012), föreslås det att delskalan ”Spändhet” bör bortses från. Medelvärdet som föreslås kunna användas som relevant gräns för klinisk utbrändhet/utmattning med denna korrigering på skalan ligger på 4.4.

Baserat på studien av Niclas Almén och Billy Jansson föreslås i det svenska verktyget att delskalan “Spändhet” ska användas enskilt om just spändhet är det som avses mätas. Därutöver föreslår författarna att skalan “Håglöshet” ska användas separat för att mäta “Vitalitet”. Tre items i SMBQ-22 föreslås exkluderas för att förbättra de psykometriska egenskaperna hos verktyget på svenska (fråga 2: Jag känner mig pigg, fråga 12: Jag känner mig dåsig & fråga 14: Jag känner mig avspänd).

 

Cronbachs alfa #

a = 0.91

Resultaten som demonstrerade av Almén och Jansson (2021) har replikerats av Sundström et al. (2022), dvs Cronbachs Alpha: 0,94–0,96.

 

Abstract originalartikel #

Abstract från studien av Åsa Lundgren-Nilsson, Ingibjörg H Jonsdottir, Julie Pallant och Gunnar Ahlborg Jr (2012):

Background: Burnout is a mental condition defined as a result of continuous and long-term stress exposure, particularly related to psychosocial factors at work. This paper seeks to examine the psychometric properties of the Shirom-Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ) for validation of use in a clinical setting.

Methods: Data from both a clinical (319) and general population (319) samples of health care and social insurance workers were included in the study. Data were analysed using both classical and modern test theory approaches, including Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Rasch analysis.

Results: Of the 638 people recruited into the study 416 (65%) persons were working full or part time. Data from the SMBQ failed a CFA, and initially failed to satisfy Rasch model expectations. After the removal of 4 of the original items measuring tension, and accommodating local dependency in the data, model expectations were met. As such, the total score from the revised scale is a sufficient statistic for ascertaining burnout and an interval scale transformation is available. The scale as a whole was perfectly targeted to the joint sample. A cut point of 4.4 for severe burnout was chosen at the intersection of the distributions of the clinical and general population.

Conclusion: A revised 18 item version of the SMBQ satisfies modern measurement.

Abstract från studien av Niclas Almén, & Billy Jansson (2021):

Burnout is a common problem in many countries and is associated with psychological ill health, somatic diseases, mortality and long-term sick leave. Different versions of the Shirom-Melamed Burnout Questionnaire/Measure (SMBQ/SMBM) are widely used to measure burnout. Using confirmatory factor analysis, the main purpose of the present study was to empirically evaluate different Swedish versions of the SMBQ/SMBM. A questionnaire containing 23 SMBQ/SMBM-items was sent to 4,000 randomly selected individuals of which 765 with no missing data were included in the analyses. The well-used 4-factor SMBQ/SMBM-22 including the factors emotional and physiological exhaustion (EPE), cognitive weariness (CWE), listlessness (LIS), and tension (TES) and the 3-factor SMBQ/SMBM-18 (including the EPE, the CWE, and the LIS) reached good model fit after minor modifications. Two 2-factor models (based on 12 and 11 items, respectively), including the EPE and the CWE reached good model fit without any modifications. Even though there were some concerns regarding all models with respect to discriminant validity, the factors in all models showed evidence of good composite reliability (CR) and convergent validity. Lastly, a brief six item version of the scale based on the 12-item version of the scale indicated an excellent model fit, and the composite score of the six-item scale correlated strongly with the composite scores from the others models, suggesting that the brief version could be used with advantage. In addition, based on the LIS, a new three item scale that measures vitality is proposed. For all measures, normative data are reported.

 

Referens #

Åsa Lundgren-Nilsson, Ingibjörg H Jonsdottir, Julie Pallant & Gunnar Ahlborg Jr, Internal construct validity of the Shirom-Melamed Burnout Questionnaire, (2012)

Almén, N. & Jansson, B. (2021). The reliability and factorial validity of different versions of the Shirom-Melamed Burnout Measure/Questionnaire and normative data for a general Swedish sample. International Journal of Stress Management. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/str0000235

Sundström, A., Söderholm, A., Nordin, M., & Nordin, S. (2022). Construct validation and normative data for different versions of the Shirom-Melamed burnout questionnaire/measure in a Swedish population sample. Stress and Health, 39(3), 499–515. https://doi.org/10.1002/smi.3200

 

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Olof Rundqvist (för information om ny evidens kring SMBQ 2021-07-15), Andreas Landström (som rättade den automatiska scoringen i Excel 2018-08-10) & Niclas Almén (som bidrog med ny evidens kring SMBQ:s svenska version 2021-09-24), Niclas Almén (som kompletterade med Cronbachs alfa för Sverige och länkar)

 

Webblänk #

Internal construct validity of the Shirom-Melamed Burnout Questionnaire (2012) – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22214479/)

 

Informationens bäst-före-datum #

2026-09-30