Swanson, Nolan and Pelham scale

Beskrivning #

Formuläret används vid screening av ADHD och trotsyndrom. SNAP-IV finns även i flera längre versioner (engelskspråkiga) med 80–90 frågor med skalor för de diagnoser som har överlappande symtom med ADHD (se www.ADHD.net). Det svenska formuläret motsvarar annars de första 30 frågorna i SNAP-IV lång version, och avviker därmed i numreringen från kortversionen av SNAP-IV. Enligt SBU (2005) anses det osäkrare för flickor eftersom det inte är könsnormerat och enbart utprovat för åldersintervallet 5–11 år. I en stor amerikansk studie av den så kallade MTA-versionen (26 frågor), vilken den svenska versionen utgår från, påvisas vissa skillnader avseende kön (pojkar får högre poäng) och ekonomisk status, men användandet av manualens cut-off-värden rekommenderas ändå (Bussing m fl).

Behörighet #

Inga formella krav.

Antal items #

30 frågor

Svarsalternativ #

Frågorna besvaras i graderna: Inte alls, Bara lite, Enhel del och Väldigt mycket. Fylls i av föräldrar och lärare.

Delskalor #

Fråga 1-9 är DSM-IV-frågorna om Uppmärksamhetsstörning.

Fråga 11-19 är DSM-IV-frågorna om Impulsivitet/överaktivitet.

Fråga 21-28 är DSM-IV-frågorna om Trotssyndrom (ODD).

Fråga 10 är extrafråga för att summera uppmärksamhetsstörning.

Fråga 20 är extrafråga för att summera impulsivitet/överaktivitet.

Fråga 29 är DSM-III-R- fråga om ODD.

Fråga 30 är extrafråga för att summera ODD.

Respondentålder #

5-11 år

Test-retest reliabilitet #

r = 0.66-0.92 (För SNAP-III)

(Swanson, Schuck, Porter, Carlson, Hartman, Sergeant, et. al., 2012.)

r = 0.57 (Föräldraskattning, klinisk grupp med kognitiv funktionsnedsättning. Observera lågt värde på r)

r = 0.90 (Lärarskattning, klinisk grupp med kognitiv funktionsnedsättning)

(Miller, Fee, & Netterville, 2004.)

Cronbachs alfa #

α = 0.94 (Föräldraskattning)

α = 0.97 (Lärarskattning)

(Bussing, Fernandez, Harwood, Hou, W., Garvan, Eyberg, & Swanson, 2008.)

Svenska normer #

Inga svenska normer.

Svenska rättigheter #

Fritt att använda, ingen copyright.

Utländska normer #

Till den amerikanska versionen finns tentativa cut-off:s för 95-percentilen. Se amerikanska versionen här.

Referens #

Bussing, R., Fernandez, M., Harwood, M., Wei Hou, Garvan, C. W., Eyberg, S. M., & Swanson, J. M. (2008). Parent and teacher SNAP-IV ratings af attention deficit hyperactivity disorder symtoms: Psychometric properties and normative ratings from a school district sample. Assessment 15(3), 318–328.

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.

Miller, M. L., Fee, V. E., & Netterville, A. K. (2004). Psychometric properties of ADHD rating scales among children with mental retardation I: Reliability. Research In Developmental Disabilities, 25(5), 459-476.

Swanson, J. M., Schuck, S., Porter, M., Carlson, C., Hartman, C. A., Sergeant, J. A., & … Wigal, T. (2012). Categorical and dimensional definitions and evaluations of symptoms of ADHD: History of the SNAP and the SWAN rating scales.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (2005). ADHD hos flickor – En inventering av det vetenskapliga underlaget. SBU-rapport nr 174.

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Lena Lundberg
Susi Burton

Webblänk #

Svenska versionen finns att ladda ner från SFBUP:s hemsida.