South Oaks Gambling Screen

Beskrivning #

Spelberoende. South Oaks Gambling Screen ger ett mått på spelproblem som både kan ha förekommit någon gång i spelarens liv, livstidsprevalens och problem under det senaste året – den senare kallas då aktuell prevalens i befolkningsstudierna. Rent konkret går det till så att man avslutar varje fråga: har det hänt det senaste året? (current) och: har det någonsin hänt? (lifetime).

När SOGS användes i en stor undersökning på Nya Zeeland i början av 1990 gjordes några intressanta upptäckter. För det första konstaterade man att måttet ”någon gång i livet ha haft spelproblem” enligt SOGS var mycket bra för att mäta spelberoende bland dem som vid undersökningstillfället hade ”aktuella spelproblem”. Detta gjordes på bekostnad av att SOGS också skapade en hög andel falsk positiva problemspelare.
Måttet ”aktuella spelproblem” skapade däremot enligt SOGS färre falskt positiva än måttet ”någon gång i livet haft spelproblem”. På bekostnad av att SOGS också konstaterade att det var fler som diagnostiserades som falskt negativa.
Det betyder kort och gott att SOGS är ett sämre formulär för kliniker som absolut inte vill behandla klienter som inte har problemet, än det är för forskare som vill mäta förekomsten av problemet i en befolkningsgrupp över tid.

Ett stigande missnöje med SOGS och dess förmåga att mäta förekomsten av spelberoende har funnits sedan början av 1990-talet. Det missnöjet har resulterat i utvecklandet av nya formulär som sakta men säkert kommer att ersätta SOGS. Paradoxalt nog kan man säga att ett av skälen till att SOGS kommer att sluta användas i olika prevalensundersökningar är det faktum att det legala spelandet har ökat. Idag spelar inte bara medelålders män ur medelklassen på olika former av skicklighetsspel som trav och poker, nu spelar kvinnor, barn och ungdomar, människor från alla samhällsklasser och kulturer. SOGS, som utvecklades under tidigt 1980- tal, tar inte riktigt tar hänsyn till detta, vare sig språkligt eller innehållsmässigt. Ytterligare ett skäl till missnöjet med SOGS är att spelindustrin länge har hävdat att resultaten från de olika prevalensstudierna runt om världen är för höga och att de höga prevalenstalen beror på att SOGS inte mäter det den ska mäta (andel falskt positiva är för stor).
Trots detta missnöje har SOGS fortsatt att vara det dominerande instrumentet för att identifiera spelberoende personer. Skälet är i huvudsak två: för det första så är de nya instrument som utvecklats och de resultat som de ger inte riktigt utvärderade. För det andra så finns det ett drygt 80-tal undersökningar gjorda med SOGS som instrument, de flesta genomförda i USA och Kanada. En viktig fråga är hur dessa resultat ska kunna omvandlas så att de kan jämföras med resultaten från de undersökningar som görs med andra instrument än SOGS.

Antal items #

21

Svarsalternativ #

Sant (=1 poäng), Sant (=0 poäng)
Fråga 9 räknas inte (maxpoäng är 20)

Delskalor #

Inga.

Tidsintervall #

Hela livet.

Administrationstid #

5 minuter.

Instruktion #

Finns inga.

Respondentålder #

Okänt.

Test-retest reliabilitet #

r = mellan 0.71 och 0.74 (1 månad)

Cronbachs alfa #

α = 0.97

Svenska normer #

Gränsvärden:
3 – 4 poäng = spelproblem
5 eller fler = spelberoende

Svenska rättigheter #

Gratis via www.slutaspela.nu.

Utländska normer #

Okänt.

Utländska rättigheter #

Lesieur & Blume

Abstract originalartikel #

Describes the SOGS, a 20-item questionnaire based on Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III) criteria for pathological gambling. Independent validation was obtained for the calibration sample, and internal consistency and test-retest reliability were established. Involved in the research were 458 alcoholic or drug abusing inpatients, 213 members of Gamblers Anonymous, 384 university students, and 152 hospital employees. The instrument correlated well with the criteria of the revised version of DSM-III. It offers a convenient means to screen clinical populations of alcoholics and drug abusers, as well as general populations, for pathological gambling.

Referens #

Lesieur, H. R., & Blume, S. B. (1987). The South Oaks Gambling Screen (SOGS): A new instrument for the identification of pathological gamblers. American Journal of Psychiatry, 144, 1184-1188

Webblänk #

Engelsk version: http://www.oregon.gov/DHS/addiction/gambling/2010/sogs.pdf

Alternativ länk till engelsk version http://ncrg.org/sites/default/files/uploads/docs/monographs/sogs.pdf (då länken ovan var död 2017-01-27)