Social Phobia Rating Scale

Beskrivning #

Självskattningsskalan rörande social fobi

Behörighet #

Ingen uttalad.

Antal items #

5

Svarsalternativ #

SPRS består av fem frågor om social ångest. De tre första frågornas svar poängsätts på en niogradig skala från ”Inte alls” till ”Extremt”, medan den fjärde frågan poängsätts som en summa av 15 skattningar på samma niostegsskala. Den femte frågans poäng är summan av 14 procentskattningar från ”Inte alls” = 0 till ”Fullständigt” = 100.

Scoring (poängsättning) #

Se denna fil.

Kan resultatet av SPRS sammanfattas i en summa?

Som framgår av Tabell 1 (se bilagan) visar de fem frågorna skillnader i samma riktning. De skulle alltså kunna kombineras till ett ännu tydligare mått. Men en enkel summering blir missvisande, eftersom variationen i poäng inte är densamma i alla frågorna. En obetydlig olikhet i den sista frågan ger större poängskillnad än de tre första frågornas hela variationsvidd.

Den enskilda frågans vikt i en summa är proportionell mot standardavvikelsen i de poäng som frågan bidrar med i denna summa. Ett rättvisande sammanfattande mått på vad SPRS mäter kan man erhålla genom att väga samman svaren med ledning av deras standardavvikelser.

En snabb sammanvägning kan göras genom att multiplicera poängen från de tre första frågorna med 100 och poängen från den fjärde frågan med 10 före summeringen. Det index som bildas på detta sätt kallas i fortsättningen SPRSX.

Diagnos #

Skiljer ett index, baserat på SPRS, mellan olika kliniska grupper?

De tre grupperna visar förväntade olikheter i medelnivå på SPRSX. Värden för de tre grupperna redovisas i Tabell 2 (se bilagan), som bland annat visar att 95% av gruppen med social ångest har högre värden än 90% av normalgruppen. 90 procent av gruppen med andra besvär än social ångest har värden som ligger under medianen för gruppen med social ångest.

Ett annat fynd som bör noteras är att män tenderar att få högre poäng än kvinnor.

Tidsintervall #

Senaste veckan.

Administrationstid #

Några få minuter.

Test-retest reliabilitet #

Reliabilitetsberäkning i totalgruppen (n=82) visar att indexet SPRSX har alfakoefficienten
0,87 medan den noggrannare sammanvägningen av de fem frågornas poäng, transformerade till exakt samma standardavvikelse, ger alfakoefficienten 0,88. Den ovan beskrivna snabbare sammanvägningen medför alltså en obetydlig precisionsförlust.

Svenska normer #

Skiljer SPRS mellan olika kliniska grupper?

Svar från SPRS har samlats in från 28 personer som sökt psykologhjälp för social ångest, 30 personer som sökt psykologhjälp för andra besvär och från en normalgrupp om 24 personer.

För den som vill använda svaren på de enskilda frågorna i SPRS ges i Tabell 1 (se bilagan) en översikt av de tre grupperna.

Svenska rättigheter #

Reproducerat från Wells, A. (1997). Cognitive therapy of anxiety disorders: A practice manual and conceptual guide. Chichester: Wiley.

Godkänd svensk översättning av Per@Carlbring.se, 1999-04-28, för Beteendeterapeutiska Föreningens medlemmar.

Utländska rättigheter #

Adrian Wells och bokförlaget till följande bok: Wells, A. (1997). Cognitive therapy of anxiety disorders: A practice manual and conceptual guide. Chichester: Wiley.

Abstract originalartikel #

Finns ingen artikel, skalan är publicerad i en bok.

Referens #

Wells, A. (1997). Cognitive therapy of anxiety disorders: A practice manual and conceptual guide. Chichester: Wiley.

Informationens bäst-före-datum #

2022-12-20