Social Phobia Scale – SPS

Beskrivning #

SPS och SIAS, som första gången beskrevs i en opublicerad artikel av Mattick och Clarke 1989, är två självskattningsformulär som visat sig vara mycket användbara både inom klinisk verksamhet och i forskningssammanhang (Mattick & Clarke, 1998). SPS mäter ångest i 20 olika sociala prestationssituationer medan SIAS mäter kognitiva, affektiva och beteendemässiga reaktioner i 20 interaktionssituationer. Skalorna är av Likerttyp med fem skalsteg som sträcker sig från 0 (stämmer inte alls på mig) till 4 (stämmer precis på mig). I den senare psykometriska utvärderingen (Mattick & Clarke, 1998) uteslöts en fråga från SIAS vilket har lett till att detta formulär cirkulerar med antingen 19 eller 20 frågor. Summapoängen för de två versionerna korrelerar förmodligen mycket högt. Båda skalorna har en hög intern konsistens med alfavärden på 0.89 för SPS respektive 0.93 för SIAS (Mattick & Clarke, 1998). Test-retestreliabiliteten är också god med korrelationer som varierar från 0.66 till 0.93 för SPS och från 0.86 till 0.92 för SIAS (Heimberg, Mueller, Holt, Hope & Liebowitz, 1992; Mattick & Clarke, 1998). Personer med social fobi har skattat högre än personer med andra ångeststörningar på både SPS och SIAS, vilket tyder på en tillfredsställande diskriminativ validitet. Dessutom korrelerar SIAS högre med andra mått på social interaktion medan SPS korrelerar högre med formulär som mäter rädsla i prestationssituationer (Brown et al., 1997).

 

Antal items #

20

 

Svarsalternativ #

0 = Stämmer inte alls på mig; 1 = Stämmer något på mig; 2 = Stämmer ganska bra på mig; 3 = Stämmer mycket bra på mig; 4 = Stämmer precis på mig

 

Delskalor #

Ny artikel (abstract):
The Social Interaction Anxiety Scale (SIAS) and the Social Phobia Scale (SPS) are two compendium measures that have become some of the most popular self-report scales of social anxiety. Despite their popularity, it remains unclear whether it is necessary to maintain two separate scales of social anxiety. The primary objective of the present study was to examine the factor analytic structure of both measures to determine the factorial validity of each scale. For this purpose, we administered both scales to 577 patients at the beginning of outpatient treatment. Analyzing both scales simultaneously, a CFA with two correlated factors showed a better fit to the data than a single factor model. An additional EFA with an oblique rotation on all 40 items using the WLSMV estimator further supported the two factor solution. These results suggest that the SIAS and SPS measure similar, but not identical facets of social anxiety. Thus, our findings provide support to retain the SIAS and SPS as two separate scales. 

Källa: Heidenreich, T., Schermelleh-Engel, K., Schramm, E., Hofmann, S. G., & Stangier, U. (2011). The factor structure of the Social Interaction Anxiety Scale and the Social Phobia Scale. Journal of Anxiety Disorders, 25(4), 579-583. doi: DOI: 10.1016/j.janxdis.2011.01.006

 

Tidsintervall #

Inte angivet.

 

Administrationstid #

5 minuter

 

Instruktion #

Ange för varje fråga hur väl de olika påståendena stämmer för dig genom att ringa in en av siffrorna. Använd följande skala:

 

Respondentålder #

Okänt

 

Test-retest reliabilitet #

r = mellan 0.66 och 0.93 (4 till 12 veckor)

 

Cronbachs alfa #

α = mellan 0.87 och 0.94

 

Svenska normer #

Svensk normalpopulation (utan social fobi): 6.3 (sd=7.4) Social fobi i allmänbefolkningen: 21.5 (sd=15.1) Kliniskt sampel: SOFIE-1 (n=64) Före behandling M=35.8 (sd=16.7) Efter behandling M=20.7 (sd=14.8)

 

Svenska rättigheter #

Okänt. Men upphovsmannen skrev i mejl 2005-09-29 ”They are free to use. Please simply point out that users should acknowledge the source. There is no charge. It is for clinical and research use.”.

 

Utländska normer #

Social fobi: M=40.0 (sd=16.0) Normala: M=14.4 (sd=11.2)

 

Utländska rättigheter #

r.mattick@unsw.edu.au. Skalorna är publicerade i original artikeln

 

Abstract originalartikel #

The development and validation of the Social Phobia Scale (SPS) and the Social Interaction Anxiety Scale (SIAS), 2 companion measures for assessing social phobia fears, are described. The SPS and SIAS items were derived from an initial pool of statements comprised of items modified from existing fear schedules and social anxiety inventories. Ss included 482 undergraduates, 315 adults from the community, and 243 adults with social phobia, 13 with agoraphobia with panic attacks, and 16 suffering from simple phobia. Both scales were shown to possess high levels of internal consistency and test-retest reliability. They discriminated between social phobia, agoraphobia and simple phobia samples, and between social phobia and normal samples. The scales correlated well with established measures of social anxiety, but were found to have low or non-significant correlations with established measures of depression, state and trait anxiety, locus of control, and social desirability. The scales were found to change with treatment and to remain stable in the face of no-treatment. It appears that these scales are valid, useful, and easily scored measures for clinical and research applications, and that they represent an improvement over existing measures of social phobia.

 

Referens #

Mattick, R. P., & Clarke, J. C. (1998). Development and validation of measures of social phobia scrutiny fear and social interaction anxiety. Behaviour Research and Therapy, 36, 455-470.

Nerladdning #

  • SPS – Svensk version