Swedish Parenthood Stress Questionnaire

Beskrivning #

Svensk version av skalan parent domain i instrumentet PSI, Parenting Stress Index (Abidin 1990). Avser mäta föräldrastress. Det svenska instrumentet består av 34 frågor som besvaras på en femgradig Likertskala från stämmer inte alls till stämmer mycket bra.

Behörighet #

Inga krav vid forskning. Att använda SPSQ som kliniskt test kan strida mot copyright för PSI (PAR Inc innehar copyright på PSI www.parinc.com. Användning av SPSQ som kliniskt test kan bryta mot denna copyright).

Antal items #

34 frågor

Delskalor #

Fem subskalor har framtagits med faktoranalys av svenska data:

Inkompetens

Rollbegränsning

Social isolering

Problem i relationen med partner

Hälsoproblem.

Ett totalmått på föräldrarnas stressupplevelse räknas fram från svaren.

Respondentålder #

Föräldrar till barn i åldrarna 1-12 år

Svenska normer #

Utprovat och validerat på svenska föräldrar (Östberg m.fl. 1997). Använts i många studier.

Svenska rättigheter #

PAR Inc innehar copyright på PSI www.parinc.com. Användning av SPSQ som kliniskt test kan bryta mot denna copyright.

Kostnad:

PSI 3rd Edition kostar initialt $182 för Manual, 10 st frågeblad och 25 st svarsformulär.

Fortsatt användning:

25 st formulär: $70.

Utländska rättigheter #

PAR Inc innehar copyright på PSI www.parinc.com. Användning av SPSQ som kliniskt test kan bryta mot denna copyright.

Kostnad:

PSI 3rd Edition kostar initialt $182 för Manual, 10 st frågeblad och 25 st svarsformulär.

Fortsatt användning:

25 st formulär: $70.

Referens #

Östberg, M., Hagekull, B. & Wettergren, S. (1997). A measure of parental stress in mothers with small children,dimensionally, stability and validity. Scandinavian Journal of Psychology, 38, 199-208.

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.