Satisfaction With Life Scale

Beskrivning #

Satisfaction With Life Scale (SWLS) är ett formulär avsett att mäta individens egen uppfattning kring sin allmänna tillfredsställelse med livet. Det består av fem korta påståenden som besvaras utifrån hur pass väl personen känner igen sig i det som beskrivs. Skattningen utgörs av en Likert-skala mellan 1-7, där ett högre värde betyder en högre grad av överensstämmelse. Poängen summeras och ger en indikation på hur pass tillfredsställd individen är med sitt liv.

Behörighet #

Formuläret fordrar ingen särskild behörighet och är fri att använda av forskare och kliniker så länge dess originalartikel refereras.

Antal items #

5

Svarsalternativ #

Påståendena besvaras med hjälp av en Likert-skala mellan 1-7, från “Instämmer inte alls” (1) till “Instämmer helt” (7).

Scoring (poängsättning) #

Poängen summeras och kan jämföras mot en stegvis skala som indikerar hur pass tillfredsställd individen är med sitt liv, från “Extremt missnöjd” (5-9) till “Mycket nöjd” (31-35). En mer utförlig beskrivning av respektive skalsteg på formuläret går att finna på engelska via upphovsmakarens hemsida.

Administrationstid #

Mindre än 3 minuter.

Instruktion #

Nedan finns fem påståenden du kan hålla med om eller inte hålla med om. För varje påstående markerar du till vilken grad du håller med om det genom att skriva in numret från skalan 1 – 7 som bäst stämmer överens med vad du tycker på linjen framför påståendet. Var öppen och ärlig i dina svar.

Test-retest reliabilitet #

“…a 2-month test-retest stabil- ity coefficient of .82 (Study 1).” (Diener et al., 1985)

“Over longer periods, the test-retest stability decreases to a level (.54)that suggests that considerable change in the individual’s life satisfaction may occur (Magnus, Diener, Fujita, & Pavot, 1992).”

Cronbachs alfa #

0.88 i Sverige (n = 2900) enligt:
Hultell, D., & Gustavsson, P. J. (2008). A psychometric evaluation of the Satisfaction with Life Scale in a Swedish nationwide sample of university students. Personality and Individual Differences, 44(5), 1070-1079. doi:10.1016/j.paid.2007.10.030

Svenska rättigheter #

Okänt vem som gjort översättningen. Dock står det på hemsidan: “Translations of the SWLS into various languages are available. Feel free to translate the SWLS into other languages. However, we would appreciate it if you could send us a copy of the translation so we can update this list.”

Utländska normer #

“Normative data for the SWLS are available for diverse populations, including older adults, prisoners, individuals under inpa- tient care for alcohol abuse, abused women, psychotherapy clients, elderly caregivers of demented spouses, and persons with physical disabilities, as well as college student samples.” (Pivot & Diener, 1993)

35 - 31 Mycket nöjd
26 - 30 Nöjd
21 - 25 Delvis nöjd
20  Neutral
15 - 19 Något missnöjd
10 - 14 Missnöjd
5 - 9   Extremt missnöjd

Utländska rättigheter #

The scale is copyrighted but you are free to use it without permission or charge by all professionals (researchers and practitioners) as long as you give credit to the authors of the scale: Ed Diener, Robert A. Emmons, Randy J. Larsen and Sharon Griffin as noted in the 1985 article in the Journal of Personality Assessment.

Abstract originalartikel #

“This article reports the development and validation of a scale to measure global life satisfaction, the Satisfaction With Life Scale (SWLS). Among the various components of subjective well-being, the SWLS is narrowly focused to assess global life satisfaction and does not tap related constructs such as positive affect or loneliness. The SWLS is shown to have favorable psychometric properties, including high internal consistency and high temporal reliability. Scores on the SWLS correlate moderately to highly with other measures of subjective well-being, and correlate predictably with specific personality characteristics. It is noted that the SWLS is Suited for use with different age groups, and other potential uses of the scale are discussed.” (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985)

Referens #

Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71-75.

Pavot, W. G., Diener, E., Colvin, C. R., & Sandvik, E. (1991). Further validation of the Satisfaction with Life Scale: Evidence for the cross-method convergence of well-being measures. Journal of Personality Assessment, 57, 149-161.

Hochwälder, J., Mattsson, M., Holmqvist, R., Cullberg, J., & Rosenbaum, B. (2013). Psychometric evaluation of the Danish and Swedish Satisfaction with Life Scale in first episode psychosis patients. Quality of Life Research, 22(3), 537-546. doi:10.1007/s11136-012-0185-8

Hultell, D., & Gustavsson, P. J. (2008). A psychometric evaluation of the Satisfaction with Life Scale in a Swedish nationwide sample of university students. Personality and Individual Differences, 44(5), 1070-1079. doi:10.1016/j.paid.2007.10.030

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Alexander Rozental

Webblänk #

Officiella sidan (inklusive ett stort antal översättningar) finns här: http://labs.psychology.illinois.edu/~ediener/SWLS.html

Informationens bäst-före-datum #

2026-09-10