Toronto Alexithymia Scale

Beskrivning #

TAS-20 är ett självskattningsformulär som mäter alexityma-drag genom tre skalor/faktorer och ett totalvärde (Simonsson-Sarnecki et al., 2000).

I dag är TAS-20 det bäst validerade och internationellt mest använda självskattningsformulär för kvantifiering av alexitymi (Simonsson-Sarnecki, 2001). Studier har visat goda psykometriska egenskaper mätt genom Cronbachs alfa-värden för formulärets totaltsumma (α = 0,74 till α = 0,85), för faktorn SIK (α = 0,73 till α = 0,86), för faktorn SBK (α = 0,61 till α = 0,78) och för faktorn EOT (α = 0,56 till α = 0,67)

Antal items #

20

Svarsalternativ #

Formuläret består av 20 olika påståenden vilka ska skattas på en Likertskala från 1 till 5 (där 1 innebär att påståendet betraktas som helt fel och 5 som helt rätt).

Delskalor #

Förutom ett totalvärde tillhandahåller TAS-20 också mer specifik information. Formuläret är uppdelat i tre faktorer som utgör empiriskt relaterade aspekter av alexitymi: (1) Svårigheter att identifiera känslor och att differentiera mellan känslor och andra fysiska upplevelser (SIK); (2) Svårigheter att beskriva känslor för andra (SBK); (3) Ett externt orienterat tänkande (EOT) (Simonsson-Sarneki, 2001). Ett externt orienterat tänkande är en kognitiv stil som karaktäriseras av en upptagenhet kring detaljer av externa händelser (utanför individen) snarare än tankeinnehåll som är relaterad till känslor och fantasier (inom individen) (Simonsson-Sarnecki et al., 2000).

Scoring (poängsättning) #

Totalpoängen i TAS-20 sträcker sig från 20 till 100.

Diagnos #

En person vars totala poäng överstiger gränsvärdet ≥ 61 poäng uppfyller kriteriet för alexitymi, medan en person med poängsumman ≤ 51 inte gör det – däremellan finns ett gränsområde.

Instruktion #

Ange hur mycket Du håller med om följande påståenden genom att sätta en ring kring en av siffrorna 1, 2, 3, 4 eller 5. Ringa bara in en av siffrorna för varje påstående.

Cronbachs alfa #

α = 0,74 till α = 0,85

Svenska normer #

Översättning till svenska har skett år 2001. Abstract:

_The purpose of this study was to develop a new Swedish translation of the twenty-item Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) and to examine if the theoretical structure that underlies the factor structure of the English version of the TAS-20 could be recovered in this Swedish translation of the instrument. A sample of 157 undergraduate students of psychology was tested. Using confirmatory factor analysis, the previously established three-factor TAS-20 model was found to be replicable in this sample. In addition, the Swedish translation of the TAS-20 showed adequate internal reliability. The present study also illustrates the importance of using back translation methodology when transposing psychometric instruments from one language to another._

K

Svenska rättigheter #

Margareta Simonsson-Sarnecki Department of Psychology, Stockholm University, SE-106 91 Stockholm, Sweden.E-mail: msi@psychology.su.se

Abstract originalartikel #

TAS-20 utvecklades 1994 från en tidigare testvariant med med 26 items. Abstract från artikeln som introducerade TAS-20 nedan:

Addressing shortcomings of the self-report Toronto Alexithymia Scale (TAS), two studies were conducted to reconstruct the item domain of the scale. The first study resulted in the development of a new twenty-item version of the scale—the TAS-20. The TAS-20 demonstrated good internal consistency and test-retest reliability, and a three-factor structure theoretically congruent with the alexithymia construct. The stability and replicability of this three-factor structure were demonstrated in the second study with both clinical and nonclinical populations by the use of confirmatory factor analysis.

Referens #

  • R.Michael Bagby, James D.A. Parker, Graeme J. Taylor, The twenty-item Toronto Alexithymia scale—I. Item selection and cross-validation of the factor structure,
    Journal of Psychosomatic Research, Volume 38, Issue 1, 1994,

  • Simonsson-Sarnecki, M., Lundh, L.-G., Törestad, B., Bagby, R.M., Taylor, G. and Parker, J. (2000), A Swedish Translation of the 20-item Toronto Alexithymia Scale: Cross-validation of the Factor Structure. Scandinavian Journal of Psychology, 41: 25-30. https://doi.org/10.1111/1467-9450.00167

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Karin Vincze