THOUGHT CONTROL QUESTIONNAIRE

Beskrivning #

TCQ är ett självskattningsinstrument som mäter strategier för att kontrollera obehagliga och oönskade tankar. TCQ består av 30 frågor uppdelade i 5 subskalor med sex frågor var: Distraktion, social kontroll, oro, bestraffning, och omprövning. Respondenterna anger på en fyrgradig-likert liknande skala hur ofta de generellt använder varje teknik.

Antal items #

30

Delskalor #

5

Scoring (poängsättning) #

Frågorna 5, 8 och 12 är omvänd poängsatta.

Distraktion består av frågorna 1, 9, 16, 19, 21, och 30; Social kontroll består av frågorna 5, 8, 12, 17, 25, och 29; Oro består av frågorna 4, 7, 18, 22, 24, och 26; Bestraffning består av frågorna 2, 6, 11, 13, 15, och 28; Omprövning består av frågorna 3, 10, 14, 20, 23, och 27. Ett totalpoäng erhålls genom att summera alla 30 frågor (med frågorna 5, 8, och 12 omvända)

Administrationstid #

5 – 10 minuter

Test-retest reliabilitet #

6 veckor test-retest reliabilitet från 0.67 – 0.83 för subskalorna, och 0.83 för total skalan

Cronbachs alfa #

Subskalorna αs = 0.64 – 0.79 där bestraffning, omprövning var under 0.70

Individer med depression och PTSD αs = 0.67 – 0.78 sär bestraffning, omprövning och social kontroll var under .70

Utländska normer #

Två grupper av individer som har varit med om en trafikolycka: de som har blivit diagnostiserade med akut stress disorder (ASD) och de som inte har det. Medelvärdet för individer med ASD: Distraktion, 14.60 (SD = 3.42); social kontroll, 13.30 (SD = 4.32); oro, 11.85 (SD = 3.22); bestraffning, 10.80 (SD = 3.92); och omprövning, 13.60 (SD = 3.90). Medelvärdet för individer utan ASD: Distraktion 13.95 (SD = 4.52); social kontroll, 14.10 (SD = 3.40); oro, 8.45 (SD = 2.16): bestraffning, 8.00 (SD = 2/05); omprövning, 12.00 (SD = 13.15).

Referens #

Wells, A., & Davies, M. (1994). The Thought Control Questionnaire – A measure of individual differences in control of unwanted thoughts. Behaviour Research and Therapy, 32, 971 – 878.