Test for Reception of Grammar – Second Edition

Beskrivning #

Test for Reception of Grammar, TROG-2, är avsett att mäta receptiv grammatisk förståelse hos barn och ungdomar. Testet är konstruerat så att det begränsar andra språkliga faktorers inverkan på testresultatet, såsom auditiv diskriminering, bristande ordförråd eller begränsad arbetsminneskapacitet.

TROG-2 består av 80 flervalsuppgifter som är indelade i 20 block om fyra uppgifter. Varje enskilt block mäter en specifik grammatisk konstruktion. Inga verbala svar krävs, utan barnet eller ungdomen pekar på den stimulusbild av fyra som motsvarar den lästa meningen. De övriga tre bilderna i en uppgift är distraktorer av lexikal eller grammatisk typ.

Testresultat utvärderas i relation till hur jämnåriga i normeringsurvalet presterat. Det finns även möjlighet att göra ett antal kvalitativa felanalyser i relation till framtagna kriterier.

Antal items #

80

Scoring (poängsättning) #

Handscoring

Administrationstid #

10-20 minuter

Respondentålder #

4-16 år

Svenska normer #

Normeringen har kommit till stånd genom ett antal magisteruppsatser i logopedi vid Göteborgs universitet, och omfattar 650 barn i åldrarna 4:0 till 12:11 år. Det svenska versionen av TROG-2 kan även administreras i åldrarna 13:0 till 16:5 år då estimerade normvärden finns att tillgå för denna grupp. I manualen finns utvecklingsarbetet beskrivet, liksom gängse information för att kunna administrera testet och tolka resultaten. I manualen redogörs även för testets teoretiska bakgrund.

Svenska rättigheter #

Pearson Sweden AB

Webblänk #