Tinnitus Reaction Questionnaire

Beskrivning #

TRQ (Wilson, Henry, Bowen & Haralambous, 1991) består av 26 påståenden om hur tinnitus påverkar välbefinnande och livskvalitén i allmänhet (bilaga 5). TRQ används för att skilja ut tinnituspatienter som kan hantera sin tinnitusproblematik från de som har svårigheter med detta. Deltagaren skattar på en femgradig skala hur väl ett påstående stämmer in på dennes uppfattning. Skalstegen är 0 = inte alls, 1 = liten del av tiden, 2 = viss del av tiden, 3 = stor del av tiden och 4 = nästan hela tiden. Poäng för varje påstående räknas samman och kan maximalt uppgå till 104 poäng. Höga poäng tyder på större svårigheter.

TRQ används både inom forskning och klinisk verksamhet och har upprepade gånger visat goda psykometriska egenskaper. Skalan har utvärderats på 156 personer med tinnitus (Wilson et al., 1991). Medelvärdet för gruppen var 32.49 (SD = 2.71). TRQ kan betraktas som ett reliabelt mätinstrument, vad gäller intern samstämmighet och stabilitet över tid. Den interna samstämmigheten, angiven som Cronbachs alfa, är r = .96 och test-retest reliabiliteten är god med en korrelationskoefficient på r = .88. Validiteten hos TRQ som ett mått på psykologiska besvär kopplade till tinnitus är likaledes god och visar måttliga till höga korrelationer med mått på ångest och depression, och låga korrelationer med neuroticism (Wilson et al., 1991).

Den svenska versionen av TRQ används bland annat på audiologiska avdelningen på Akademiska sjukhuset, Uppsala, dels som ett uppföljningsmaterial vid kliniska behandlingar och vid flertal studier av tinnituspatienter (Airikka, 2002; Andersson, Kaldo-Sandström, Ström & Strömgren, in press; Ingerholt & Jansson 2000; Juris, 2001; Vretblad, 1998). I Vretblads studie var medelvärdet 34.5 poäng (SD = 23.9) för de 127 patienterna och för de 19 patienterna i Ingerholt & Janssons studie var medelvärdet 37.3 poäng (SD = 21.6). TRQ har även administrerats vid Internetbaserad tinnitusbehandling vid Akademiska sjukhuset (Andersson et al, in press). Medelvärdet för de 157 patienterna i den studien var 38.2 poäng (SD = 22.0). I samma studie fanns en klinisk jämförelsegrupp. Denna grupp bestod av 86 deltagare och där var medelvärdet 27.7 (SD = 21.1). I en annan internetstudie där ett instrument för psykiatrisk diagnostik prövades (Andersson, Kaldo-Sandström, Carlbring & Ström, 2002) var medelvärdet på TRQ för de 48 deltagarna 40.5 (SD = 22.9).

Svarsalternativ #

0=inte alls, 1=liten del av tiden, 2=viss del av tiden, 3=stor del av tiden, 4=nästan hela tiden

Administrationstid #

5 minuter

Test-retest reliabilitet #

r = 0.88

Cronbachs alfa #

α = 0.96

Svenska normer #

Se studier ovan för jämförelser

Utländska normer #

Se studier ovan för jämförelser

Abstract originalartikel #

The development of the Tinnitus Reaction Questionnaire (TRQ), a scale designed to assess the psychological distress associated with tinnitus, is described. Psychometric analyses of the TRQ are examined with a total of 156 subjects in three separate samples. The results indicate very good test-retest reliability (r = .88) and internal consistency (Cronbach’s alpha = .96). Factor analysis yielded four factors that were interpreted as General Distress, Interference, Severity, and Avoidance. Moderate to high correlations were found between the TRQ and clinician ratings (r = .67) and self-report measures of anxiety and depression (r = .58-.87), but a low correlation was found with neuroticism (r = .27). It is concluded that the TRQ provides a useful index of distress related to tinnitus for subject selection and clinical assessment and has potential as a measure of change in coping ability.

Referens #

Wilson, P.H., et al., Tinnitus reaction questionnaire: Psychometric properties of a measure of distress associated with tinnitus. J Speech Hear Res, 1991. 34: p. 197-201