Trauma Symptom Checklist for Young Children

Beskrivning #

Föräldraformulär för bedömning av traumarelaterade symtom hos barn.

Behörighet #

Universitetsutbildning motsvarande Mastersnivå i psykologi eller motsvarande med utbildning i testmetodik.

Antal items #

90 frågor

Delskalor #

Innehåller två generella skalor (Response Level och Atypical Response) samt nio kliniska skalor (fyra olika skalor för Posttraumatic stress samt Sexual Concerns,Anxiety, Depression, Dissociation och Anger/Aggression).

Resultaten redovisas i T-poäng för pojkar respektive flickor i tre åldersintervall (3-4 år, 5-9 år och 10-12 år).

Administrationstid #

15-20 minuter

Respondentålder #

3-12 år

Cronbachs alfa #

Cronbachs a= 0.81 – 0.90

Svenska normer #

Inga svenska normer. Svensk forskningsversion finns men den är inte tillgänglig för kliniskt bruk.

Svenska rättigheter #

PAR www.parinc.com

Initial kostnad:

Komplett (amerikanskt) med manual, frågehäften, svarsformulär och profilblad för 25 testningar: $206.

Fortsatt användning:

25 st frågehäften eller profilblad för en ålderkategori: $33 och 25 st svarsformulär: $46.

Utländska normer #

Normer baserade på 219 amerikanska traumatiserade barn (Briere m.fl. 2001).

Utländska rättigheter #

PAR www.parinc.com

Initial kostnad:

Komplett (amerikanskt) med manual, frågehäften, svarsformulär och profilblad för 25 testningar: $206.

Fortsatt användning:

25 st frågehäften eller profilblad för en ålderkategori: $33 och 25 st svarsformulär: $46.

Referens #

Briere, J., Johnson, K., Bissada, A., Damon, L., Crouch, J., Gil, E., Hanson, R. & Ernst, V. (2001). The TraumaSymptom Checklist for Young Children (TSCYC): Reliability and association with abuse exposure in a multi-site study.Child Abuse & Neglect, 25, 1001-1014.

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.