Tampa Scale of Kinesiophobia

Beskrivning #

TSK är ämnat att vara ett mått på rädsla för rörelser eller skada.

Antal items #

17

Svarsalternativ #

4-gradig skala: 1 = håller inte alls med, 4 = håller med helt

Delskalor #

Inga i originalet. En holländsk analys ger fyra delskalor: skada (items 3, 6 och 11), rädsla för skada (items 1 och 9), betydelsen av motion (items 4, 12 och 14) och undivkande av aktivitet (items 2, 10, 13 och 15)

Scoring (poängsättning) #

Vänd svarsalternativen på följande frågor: 4, 8, 12, 16 (1 = 4, 2 = 3, 3 = 2, 4 = 1).
Summera de 17 frågorna.
Minimum poäng = 17
Maximum poäng = 68.

Tidsintervall #

Odefinierat

Administrationstid #

10 minuter

Instruktion #

Nedan följer olika erfarenheter som andra patienter har delgivit oss. Var vänlig och ringa in lämplig siffra från 1-4 för varje påstående. Läs varje påstående och svara så gott du kan.

Respondentålder #

Ingen rapporterad begränsning.

Test-retest reliabilitet #

Ingen rapportering finns.

Cronbachs alfa #

α = 0.77

Svenska normer #

I en studie av Boersma & Linton (manuskript) var medelvärdet i en grupp patienter med rygg och/eller nackbesvär (N = 196) 36.8 (standardavvikelse = 9.1). Om man delar gruppen i en grupp med korttidssjukskrivning (0-14 dagar), medeltidssjukskrivning (15-180) och
långtidssjukskrivning (>180 dagar) var medelvärdena för respektive grupp 34.1 ; 36.4 ; 39.8.

Utländska normer #

I en studie från Nederländerna var medelvärdet i en grupp patienter med kronisk ryggsmärta 38.4 (standardavvikelse = 7.8) (Vlaeyen et al., 1995).

Referens #

Kori, S.H., Miller, R.P., & Todd, D.D. (1990). Kinisophobia: a new view of chronic pain
behavior. Pain Management, 35-43.

Vlaeyen, J.W.S., Kole-Snijders, A.M.J., Boeren, R.G.B., & van Eek, H. (1995). Fear of
movement/(re)injury in chronic low back pain and its relation to behavioral performance.
Pain, 62, 363-372.

Vlaeyen, J.W.S., Kole-Snijders, A.M.J., Rotteveel, A.M., Ruesink, R., et al. (1995). The
role of fear of movement/(re)injury in pain disability. Journal of Occupational Rehabilitation,
Vol 5(4), 235-252.

Crombez, G., Vlaeyen, J.W., Heuts, P.H., & Lysens, R. (1999). Pain-related fear is more
disabling than pain itself: evidence on the role of pain-related fear in chronic back pain
disability. Pain, 80(1-2), 329-39.

Swinkels-Meewisse, E.J.C.M., Swinkels, R.A.H.M., Verbeek, A.L.M., Vlaeyen, J.W.S., &
Oostendorp, R.A.B. (2003). Psychometric properties of the Tampa Scale for kinesiophobia
and the fear-avoidance beliefs questionnaire in acute low back pain. Manual Therapy, 8(1),
29-36.