University of California, Los Angeles Loneliness Scale, Version 3

Beskrivning #

Formuläret avser mäta frekvensen på upplevelser kopplade till känslan av ensamhet. Totalsumman antas ge inblick i hur ensam en person är, där en högre summa motsvarar en mer frekvent upplevelse av ensamhet.

Antal items #

20 (originalversionen). Formuläret förekommer också i ett antal nerkortade versioner, men dessa har inte validerats i Sverige.

Svarsalternativ #

Aldrig, Sällan, Ibland, Alltid

Delskalor #

Formuläret är utformat för att mäta ensamhet som ett enskilt konstrukt (se Russell, 1996). Psykometriska utvärderingar har dock ibland funnit en trefaktorsstruktur. Hawkley med kollegor (2005) rapporterade tre faktorer utifrån sin faktoranalys: isolering, relational connectedness samt collective connectedness. Vanligtvis rapporteras dock enbart totalsumman.

Scoring (poängsättning) #

Varje item scoras från ett till fyra poäng. Poängen för alla items summeras sedan för en slutsumma mellan 20 (indikerar minsta möjliga frekvens av ensamhetskänslor) och 80 (indikerar högsta möjliga frekvens av ensamhetskänslor). Item 1, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 19 och 20 är reverserade och scoras omvänt (1 poäng = 4 poäng, 2 poäng = 3 poäng och så vidare).

Tidsintervall #

Inget angivet.

Administrationstid #

Cirka 5 till 10 minuter.

Instruktion #

Följande påståenden beskriver hur människor ibland känner sig. För varje påstående var vänlig indikera hur ofta du känner dig så genom att markera det alternativ som passar bäst.

Respondentålder #

Formuläret validerades ursprungligen för vuxna, men har även använts i tonårspopulationer. Inget åldersintervall har angetts.

Test-retest reliabilitet #

0.73 över en ettårsperiod (Russell, 1996).

Cronbachs alfa #

0.92, 0.94 i valideringsstudien (Russell, 1996). I en svensk behandlingskontext 0.87 (Käll et al., 2021a) och 0.85 (Käll et al., 2020).

Svenska rättigheter #

Inga normvärden finns rapporterade. I ett stickprov baserat på screeningdata från två svenska behandlingsstudier (Käll et al., 2021b) för just ensamhet så rapporterades ett medelvärde på 58.80 med en standardavvikelse på 7.28.

Utländska normer #

Inga normvärden finns rapporterade. I ett representativt amerikanskt stickprov rapporterades ett medelvärdesestimat på 44.03 (SE = 0.09, n = 20 906).

Utländska rättigheter #

Copyright beskrivs i originalartikeln tillhöra Professor Daniel W. Russell, Iowa State University.

Abstract originalartikel #

: In this article I evaluated the psychometric properties of the UCLA Loneliness Scale (Version 3). Using data from prior studies of college students, nurses, teachers, and the elderly, analyses of the reliability, validity, and factor structure of this new version of the UCLA Loneliness Scale were conducted. Results indicated that the measure was highly reliable, both in terms of internal consistency (coefficient alpha ranging from .89 to .94) and test-retest reliability over a 1-year period (r = .73). Convergent validity for the scale was indicated by significant correlations with other measures of loneliness. Construct validity was supported by significant relations with measures of the adequacy of the individual’s interpersonal relationships, and by correlations between loneliness and measures of health and well-being. Confirmatory factor analyses indicated that a model incorporating a global bipolar loneliness factor along with two method factors reflecting direction of item wording provided a very good fit to the data across samples. Implications of these results for future measurement research on loneliness are discussed.

Referens #

Bruce, L. D., Wu, J. S., Lustig, S. L., Russell, D. W., & Nemecek, D. A. (2019). Loneliness in the United States: A 2018 national panel survey of demographic, structural, cognitive, and behavioral characteristics. American Journal of Health Promotion, 33(8), 1123-1133. https://doi.org/10.1177/0890117119856551

Hawkley, L. C., Browne, M. W., & Cacioppo, J. T. (2005). How can I connect with thee? Let me count the ways. Psychological Science, 16(10), 798-804. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2005.01617.x

Käll, A., Jägholm, S., Hesser, H., Andersson, F., Mathaldi, A., Norkvist, B. T., Shafran, R., & Andersson, G. (2020). Internet-based cognitive behavior therapy for loneliness: A pilot randomized controlled trial. Behavior Therapy, 51(1), 54-68. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.beth.2019.05.001

Käll, A., Bäck, M., Welin, C., Åman, H., Bjerkander, R., Wänman, M., Lindegaard, T., Berg, M., Moche, H., Shafran, R., & Andersson, G. (2021a). Therapist-guided internet-based treatments for loneliness: A randomized controlled three-arm trial comparing cognitive behavioral therapy and interpersonal psychotherapy. Psychotherapy and Psychosomatics, 90(5), 351-358. https://doi.org/10.1159/000516989

Käll, A., Shafran, R., & Andersson, G. (2021b). Exploring Latent Profiles of Psychopathology in a Sample of Lonely People Seeking Treatment. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 43, 686-696. https://doi.org/10.1007/s10862-021-09870-7

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Anton Käll

Informationens bäst-före-datum #

2028-12-24