Vineland Adaptive Behavior Scale – second edition

Beskrivning #

Avser att mäta personliga och sociala adaptiva förmågor inom fem områden: kommunikation, daglig livsföring, socialisering, motorisk förmåga samt maladaptivt beteende. Alla är förmågor som anses ha stor relevans vid autism. Dessa förmågor anses också ha ett starkt samband med hur utvecklingen i stort blir för en person. Därför anser många att det för närvarande är de adaptiva förmågorna som bäst kan förutsäga hur det ska gå på längre sikt för ett barn. Testbatteri med formulär för semistrukturerade intervjuer av föräldrar/vårdnadshavare, samt skattningsformulär för lärare/vårdare. Används vid diagnostik av intellektuella funktionshinder och utvecklingsstörningar, utvecklingsförseningar, autismspektrumstörningar och andra funktionshinder. Har särskilda normer för individer med autism.

Behörighet #

Universitetsutbildning på Mastersnivå inom relevant område med utbildning i testmetodik.

Administrationstid #

20-90 minuter (beroende på formulär)

Respondentålder #

0-90 år

Svenska normer #

Inga svenska normer. Ingen svensk validering.

Svenska rättigheter #

Pearson www.pearsonassessments.com

Initial kotnad:

Komplett start-kit (expanded): $596.

Inklusive datoriserat scoringprogram: $1012.

Fortsatt användning:

25 st intervjuformulär, lärarformulär eller föräldrarapporter: $31-$74.

Utländska normer #

Amerikanska normdata från 0-90 år. Standardisering innehåller drygt 7000 individer. Finns normeringar för olika diagnostiska grupper enligt DSM-IV (retardation 3 grader, autism – verbal och icke verbal, ADHD, inlärningsproblematik samt syn- och hörselnedsättning).

Utländska rättigheter #

Pearson www.pearsonassessments.com

Initial kotnad:

Komplett start-kit (expanded): $596.

Inklusive datoriserat scoringprogram: $1012.

Fortsatt användning:

25 st intervjuformulär, lärarformulär eller föräldrarapporter: $31-$74.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.