Valentinskalan

Svarsalternativ #

4 st per item, men alternativen skiljer sig mellan de olika frågorna.

 

Delskalor #

Inga.

 

Scoring (poängsättning) #

Summera till en totalsumma. Ju högre summa desto bättre relationstillfredsställelse. Två av de 7 frågorna har omvänd poängsättning. Item 1, 2, 3 6 & 7 poängsätts från 3 till 0 poäng medan item 4 och 5 poängsätts från 0 till 3 poäng. Minsta poäng är 0 och högsta är 21.

 

Diagnos #

Valentinskalan med sina sju frågor ger en relativt bra fingervisning om relationens kvalitet för stunden. En poäng på 13 är det mest typiska bland personer som söker hjälp, medan 6 poäng är det vanliga i nära anslutning till en skilsmässa. Ett mycket harmoniskt partnerskap brukar ge poäng på omkring 17 och högre.

 

Tidsintervall #

Den senaste tiden är tidsfönstret.

 

Administrationstid #

2-3 minuter.

 

Instruktion #

Ingen instruktion utan frågorna står för sig själva.

 

Respondentålder #

Myndig.

 

Test-retest reliabilitet #

Valentinskalan har visat sig vara stabil på så sätt att om parförhållandet är oförändrat så ger skalan i stor utsträckning samma poäng varje gång. Detta kallas för test-retest-reliabilitet och är ett mått på hur pålitlig skalan är. För precis som en våg ska visa samma vikt för ett kilo potatis oavsett tid på dygnet eller dag i veckan så är det viktigt att frågeformulär också är tillförlitliga.

Valentinskalans test-retest-värde är r = 0,80 baserat på 691 personer som fyllt i skalan med ungefär en veckas mellanrum (utan att ha fått någon behandling under tiden). Medelvärdet vid de två tillfällena var 12,9 respektive 13,0 poäng och standardavvikelsen var 3,0 båda gångerna.

Valentinskalan har också en hög korrelation, så kallad concurrent validity, med den etablerade skalan för tillfredsställelse i relationen, DAS (Dyadic Adjustment Scale) med en korrelation mellan skalorna på r = 0,74.

 

Svenska rättigheter #

Kommer från boken “Närmare varandra – nio veckor till en starkare parrelation” av Burman, Norlander, Carlbring & Andersson (Natur & Kultur, 2018). Formuläret får användas gratis.

 

Referens #

Burman, M., Norlander, A., Carlbring, P., Andersson, G. (2018). Närmare varandra: Nio veckor till en starkare parrelation. Natur & Kultur Akademisk. ISBN: 9789127819832

 

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Per Carlbring

 

Webblänk #

 

Nerladdning #