Working Alliance Inventory

Beskrivning #

Horvath och Greenberg (1989) utvecklade självskattningsformuläret ”Working Alliance
Inventory” (WAI) utifrån en strävan att mäta de tre komponenterna i Bordins teori om allians;
task, goals och bonds. Genom självskattningsformuläret, som består av 36 item, ville
författarna skapa ett totalmått för alliansen för att på ett effektivt sätt kunna relatera måttet till
behandlingsutfall i psykologisk behandling. Horvath och Greenberg (1989) sökte skapa ett
teoretiskt obundet mätinstrument som skulle kunna användas både i kliniska men också i
forskningsanknutna sammanhang. Skattningsformulärets språk utformades på ett
skolbildningsneutralt sätt utifrån en strävan att behålla den generella tanken med alliansen
(Horvath & Greenberg, 1989). Enligt Hanson, Curry och Bandalos (2002) är WAI ett
lättadministrerat och relativt snabbt mätinstrument och det som idag mest används för att
mäta arbetsalliansen. Tracey och Kokotovic (1989) har utformat en kortversion av WAI
(WAI-S) genom att välja ut de 12 frågor som de fann specifikt fångar in de tre faktorerna
(task, goals och bonds). Hanson et al. (2002) har undersökt reliabiliteten hos WAI och funnit
en robust sådan på .92. I en jämförelse med två rivaliserande alliansskattningsinstrument
(Relationship Inventory och Counselor Rating Form) fann Horvath och Greenberg (1989) att
WAIs delskalor, vid den klientbaserade versionen, var signifikant bättre predikatorer för
behandlingsutfall. Busseri och Tyler (2003) har jämfört WAI och WAI-S och funnit att de två
versionerna korrelerar högt i psykometriska och prediktiva egenskaper. Busseri och Tyler
(2003) menar att de två versionerna således är utbytbara med varandra.

Working Alliance Inventory-short version (WAI-S). WAI (Working Alliance
Inventory; Horvath & Greenberg, 1989) är ett processrelaterat mått som används för att
undersöka styrkan i arbetsalliansen mellan behandlare och klient. Skattningsformuläret finns i
tre versioner; klientskattning, behandlarskattning och observatörsskattning.
Ursprungsversionen av självskattningsformuläret består av 36 item (Horvath & Greenberg,
1989), och har omarbetats till en kortare version med 12 item; WAI-S, (Working Alliance
Inventory – Short) av Tracey och Kokotovic (1989). WAI-S har liksom WAI tre delskalor:
task, bond och goal (Hanson, Curry & Bandalos, 2002). De två skalorna task och goal
definieras främst av till vilken grad behandlare och klient är överens om uppgifter och mål i
behandlingsprocessen (Horvath & Greenberg, 1989). Bondskalan representerar styrkan i det
empatiska band (såsom ömsesidig tillit, accepterande och förtroende) som kan uppstå mellan
behandlare och klient.
WAI-S har följaktligen 12 item som skattas på en Likert-skala från 1 (aldrig) till 7 (alltid)
(Hanson et al., 2002). En hög skattning av arbetsalliansen resulterar således i höga poäng och
en totalpoäng kan beräknas för varje deltagare. De psykometriska egenskaperna för WAI har
studerats för såväl klientversionen som behandlarversionen (Horvath & Greenberg, 1989;
Hanson et al., 2002). Den kliniska prövningen för WAI har visat sig ge ett samlat och stabilt
reliabilitetsmått för totalskalan på .92 (Hanson et al., 2002). Den prediktiva validiteten har i
studier (Hanson et al., 2002; Horvath & Greenberg, 1989; Salvio, Beutler, Wood & Engle,
1992) likaså fått gott stöd och WAI har även visat sig vara en signifikant bättre predikator för
klientbaserade utfall än andra rivaliserande alliansmått.
WAI-S-Internet – omarbetade versioner för NOVA-projektet. Klientversionen
av WAI-S (Working Alliance Inventory – Short; Tracey & Kokotovic, 1989) omarbetades i
samband med NOVA-projektet av uppsatsförfattaren i tre olika versioner; WAI Internet-före
behandling, WAI Internet-under behandling och WAI Internet-efter behandling (se bilaga 1, 2
och 3). Frågorna på skattningsformuläret omformulerades så att de behandlade uppskattad
arbetsallians före, under och efter behandling och anpassades till individuell psykologisk
självhjälpsbehandling via Internet med en Internet-behandlare. Deltagarna fyllde i WAI
Internet-före innan SCID-intervjun som en del av den första screeningen. WAI Internet-under
behandling administrerades under behandlingsvecka tre, och WAI Internet-efter behandling
besvarades efter att behandlingen avslutats i samband med övriga eftermätningar.

Antal items #

Finns i tre versioner: 6, 12 respektive 36 items

Svarsalternativ #

1=Aldrig, 2=Sällan, 3=Av och till, 4=En del gånger, 5=Ofta, 6=Mycket ofta, 7=Alltid.

Delskalor #

WAI-S har liksom WAI tre delskalor: task, bond och goal.

Utländska rättigheter #

“The WAI is copyright, not in the public domain.

In 2016 I have gifted all my copyrights relating to the Working Alliance Inventory (WAI) to the Society for Psychotherapy Research (SPR). Henceforth all requests for reproduction or use of the WAI and related instruments to which I held copyrights should be addressed to SPR. Please contact the exacutive director of SPR Dr. Marna Barrett (sprexecutive@gmail.com) for permissions associated with this instrument.

While I no longer own the copyrights and will not be involved in providing copyright release to requestors, I shall continue to support researchers using the instrument. If you have questions, or think I might be of assistance in your research project, send me an email at horvath@sfu.ca with “WAI” (no quotes) in the subject line.”

Källa: https://wai.profhorvath.com/copyright

Abstract originalartikel #

Present stages of development and preliminary validation of a self-report instrument for measuring the quality of alliance, the Working Alliance Inventory (WAI). The measure is based on Bordin’s (1980) pantheoretical, tripartite (bonds, goals, and tasks) conceptualizaton of the alliance. Results from 3 studies were used to investigate the instrument’s reliability and validity and the relations among the WAI scales. Data suggest that the WAI has adequate reliability. The instrument is reliably correlated with a variety of counselor and client self-reported outcome measures. Nontrivial relations were also observed between the WAI and other relationship indicators. Results are interpreted as preliminary support for the validity of the instrument. Although the results obtained in the reviewed studies are encouraging, the high correlations between the 3 subscales of the inventory bring into question the distinctness of the alliance components

Referens #

Horvath, A. O., & Greenberg, L. S. (1989). Development and validation of the Working Alliance Inventory. Journal of Counseling Psychology, 36 (2), 223-233.

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Emma Linna

Webblänk #