Wechsler Adult Intelligence Scale

Beskrivning #

Testbatteri för bedömning av allsidigt kognitivt fungerande.

Begåvningstestet WAIS-III, den senaste reviderade versionen av Wechsler Adult Intelligence Scale, omfattar 14 deltest:

Bildkomplettering

Ordförråd

Symboler – kodning

Likheter

Blockmönster

Aritmetik

Matriser

Sifferrepetition

Information

Bildarrangemang

Förståelse

Bokstavssiffer-serier

Symbolletning

Figursammansättning.

Resultaten från WAIS-III presenteras som verbal IK,performance IK samt helskale -IK.

Dessutom genereras fyra olika faktorbaserade indexpoäng: Verbal Förståelse, Perceptuell Organisation, Arbetsminne och Snabbhet.

Den svenska manualen innehåller anvisningar för administrering och tolkning samt presenterar resultatet av den svenska utprövningen.

Datoriserad scoring: Man kan köpa ett svenskt scoringprogram för effektiv och enkel datorbaserad scoring. Inmatade råpoäng på de olika deltesten genererar standardiserade skalpoäng, IK-poäng med konfidensintervall, indexpoäng, percentiler, diskrepansanalyser, grafer med mera.

Behörighet #

Leg. psykolog

Administrationstid #

Hela testet tar ca 75 minuter.

Respondentålder #

16-89 år

Svenska normer #

Det finns svenska normalpopulationsdata samt data från svenska kliniska grupper.

Svenska rättigheter #

Pearson www.pearsonassessment.se

Initial kostnad:

WAIS-III

Komplett inklusive manual och testprotokoll för 10 testningar: 12 600 kr.

Datoriserat scoringprogram inklusive en användarlicens: 3235 kr.

WAIS-III NI

6575 kr.

Fortsatt användning:

Testformulär 260/275 kr för 10 st.

Utländska normer #

Analyserna är baserade på amerikanska normdata.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.