Wechsler Adult Intelligence Scale (Fourth Edition)

Beskrivning #

WAIS-IV omfattar tio ordinarie deltest och fem kompletterande (inom parentes nedan). Strukturen i skalan bygger på en indelning av de femton deltesten i fyra index: Verbal funktion, Perceptuell funktion, Arbetsminne och Snabbhet. För att beräkna HIK krävs en administrering av tio deltest och endast två ordinarie får ha ersatts med kompletterande. Deltesten i Verbal funktion index är: Likheter, Ordförråd, Information, (Förståelse); deltesten i Perceptuell funktion index är: Blockmönster, Matriser, Visuella pussel, (Figurvikter), (Bildkomplettering); deltesten i Arbetsminne index är: Sifferrepetition, Aritmetik, (Bokstavs-siffer-serier); deltesten i Snabbhet index är: Symbolletning, Kodning, (Överstrykning). Nytt är att det finns möjlighet att fastställa ett antal processmått för deltesten Blockmönster, Sifferrepetition och Bokstavs-siffer-serier. Dessa mått ger ytterligare information om vilka kognitiva processer som bidrar till prestationen på deltesten. Läs här om skillnader mellan WAIS-III och WAIS-IV.

Delskalor #

IK Hela skalan (HIK)
Verbal funktion index (VFI)
Perceptuell funktion index (PFI)
Arbetsminne index (AI)
Snabbhet index (SI)

Scoring (poängsättning) #

Handscoring eller Scoringsprogram

Administrationstid #

60-80 minuter

Svenska normer #

Det skandinaviska standardiseringsarbetet beskrivs i Manual Del 1. Normerna bygger på skandinavisk data. I manualen redovisas även för en svensk äldrestudie baserad på 60 personer i åldern 75:0 till 90:11 år. Sambandsstudier mellan WAIS-IV och WAIS-III respektive WISC-IV presenteras, liksom resultat från kliniska studier i tre diagnosgrupper: MMR, ADHD och Asperger.

Svenska rättigheter #

Pearson Sweden AB

Webblänk #