WHO Disability Assessment Schedule

Beskrivning #

WHO Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0) kan användas för att mäta hälsa och funktionshinder över kulturgränser. Instrumentet kan användas i den allmänna populationen eller i kliniska populationer. WHODAS 2.0 är avsedd för vuxna.

WHODAS 2.0 är ett generellt instrument och kan användas för att jämföra funktionshinder mellan olika sjukdomar. Instrumentet kan också användas för att övervaka effekten av olika inteventioner. WHODAS kan användas inom missbruks- och beroendevård eftersom det hanterar dessa på samma villkor som alla andra hälsoområden.

WHODAS 2.0 kan administreras på tre olika sätt:
1. Intervjuadministrerad
2. Självadministrerad
3. Administrerad av ombud

Behörighet #

WHO ger fri tillgång till och användning av instrumentet. WHODAS 2.0-manualen riktar sig till personalen inom hälso- och sjukvården.

Antal items #

Olika versioner: 12, 36, eller 12+24 items.

Svarsalternativ #

1 ( ingen/inget)
2 (liten/litet)
3 (Måttlig/t)
4 (Stor/t
5 (Extremt/kan inte)

Delskalor #

WHODAS 2.0 består av sex domäner.
Dessa är:
1. Kognition – att förstå och kommunicera
2. Förflyttning – att röra och förflytta sig
3. Personligt vård – att sköta sin hygien, kl sig, äta och vara ensam
4. Relationer – att vara tillsammans med andra människor
5. Dagliga aktiviteter, aktiviteter relaterade till hushållet, på fritiden, arbetet eller i skolan
6. Delaktighet – att delta i aktiviteter tillsammans med andra och vara delaktig i samhället.

Instrumentet ger en profil och ett tillförlitligt samlat mått på funktionstillstånd ör varje delskala. WHODAS 2.0 täcker alla domäner av Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.

Scoring (poängsättning) #

Det finns två sätt att beräkna poäng på WHODAS 2.0.

Enkel poängberäkning:
Summera poängen för alla frågor. Denna metod är lämplig att använda i kliniska sammanhag, då man inte kommer att jämföra poäng mellan individer.

Komplex poängberäkning:
Den komplexa poängberäkningen bygger på item-responsteori (IRT). Denna typ av poängberäkning ger mer nyanserade analyer som tar i hänsyn viktningar av frågorna och svårighetsgraderna. Den komplexa poängberäkningen görs med ett datorprogram som finns på Världshälsoorganisationens webbplats. I manualen finns också en SPSS syntax som kan användas för att göra en komplex poängberäkning. Programmet och syntaxen ger ut totalpoäng för individen, som ligger mellan 0 och 100 (där 0 betyder inget funktionshinder och 100 helt funktionshindrad). Dessa poäng är jämförbara.

Diagnos #

WHODAS 2.0 är inte riktad till en särskild diagnos, utan ger en syn på individens hälsostatus och eventuella funktionshinder enligt Internationell Klassifikation av funktionstillstånd (ICF).

Tidsintervall #

Senaste 30 dagar

Administrationstid #

36-frågeversion, intervju, ca 20 min
12-frågeversion, intervju, ca 5 min
12+24 självadministrerad, ca 20 min

Respondentålder #

Vuxen (18 år uppåt)

Cronbachs alfa #

Helskala α= .98

Svenska rättigheter #

Socialstyrelsen
Svensk översättning av
Ann-Helene Almborg, Socialstyrelsen, Stockholm; Kristina Bränd Persson, Socialstyrelsen, Stockholm; Liselotte Hermansson, Örebro Universitet, Örebro; Cecilia Svanborg, Karolinska Institutet, Stockholm; Ingvor Pettersson, Örebro Universitet, Örebro.

Utländska rättigheter #

Världshälsoorganisationen

Referens #

World Health Organisation. (2015). Mätning av hälsa och funktionshinder: Manual till WHO:s formulär för bedömning av funktionshinder WHO Disability Assessment Schedule: WHODAS 2.0

Webblänk #

WHODAS 2.0 36-item självadministrerad: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/whodas-2.0-36fragor-sjalvadm.pdf

WHODAS 2.0 26-item intervjuadministrerad: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/whodas-2.0-36fragor-intervjuadm.pdf

WHODAS 2.0 12-item självadministrerad: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/whodas-2.0-12fragor-sjalvadm.pdf

WHODAS 2.0 12-item intervjuadministrerad: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/whodas-2.0-12fragor-intervjuadm.pdf

WHODAS 2.0 12+24-item intervjuadministrerad: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/whodas-2.0-1224fragor-intervjuadministrerad.pdf