Wechsler Intelligence Scale for Children 4th edition

Beskrivning #

Testbatteri för bedömning av allsidigt kognitivt fungerande hos barn och ungdomar.

Strukturen i WISC-IV har förnyats för att bättre avspegla aktuell teori och praktik inom begåvningsområdet. Nya deltest har lagts till – bland annat för att ge ett starkare mått på ”fluid reasoning”: förmågan att handskas med abstraktioner, regler, generaliseringar och logiska relationer.

Några andra deltest har utgått, exempelvis Figursammansättning och Labyrinter. Ett mer renodlat mått på arbetsminnets kapacitet är också en nyhet. Vidare har testuppgifter och testmaterial modifierats i syfte att göra materialet så engagerande och användarvänligt som möjligt. Skalans åldersomfång är utökat uppåt till 16:11.

WISC-IV omfattar tio ordinarie deltest och fem kompletterande (deltest inom parentes nedan). Strukturen i skalan bygger på en uppdelning av de femton deltesten i fyra index: Verbal funktion, Perceptuell funktion, Arbetsminne och Snabbhet. För att beräkna IK för Hela skalan krävs en administrering av tio deltest och endast två ordinarie deltest får ha ersatts med kompletterande. Deltesten i Verbal funktion index är: Likheter, Ordförråd, Förståelse, (Information), (Slutledning). Deltesten i Perceptuell funktion index är: Blockmönster, Bildkategorier, Matriser, (Bildkomplettering). Deltesten i Arbetsminne index är: Sifferrepetition, Bokstavs-siffer-serier, (Aritmetik). Deltesten i Snabbhetsindex är: Kodning, Symbolletning, (Djurletning). Nytt är att det finns möjlighet att beräkna ett antal processmått som baseras på resultat från tre av deltesten. Dessa mått ger mer information om vilka kognitiva processer som bidrar till prestationen på respektive deltest.

WISC-IV ger i allmänhet en mer jämn profil jämfört med dess föregångare WISC-III. WISC-IV är även mer tidsoberoendedå färre deltest ger en tidsbonus för snabbt utförande. Tidsfaktorn kan tas med i analysen eller väljas bortgenom att det finns två olika sätt att återge resultatet, med eller utan tidsbonus.

Behörighet #

Leg. psykolog

Administrationstid #

Hela testet tar ca 60-90 minuter.

Respondentålder #

6-16 år

Svenska normer #

Svensk normalpopulationsdata finns.

Svenska rättigheter #

Pearson www.pearsonassessment.se

Initial kostnad:

Komplett inklusive manual och testprotokoll för 25 testningar: 12 155 kr.

Datoriserat scoringprogram inklusive en användarlicens: 4635 kr.

Fortsatt användning:

Grundprotokoll 760 kr för 25 st, övriga protokoll kostar 535/650 kr för 25 st.

Utländska normer #

Amerikanska normdata baserade på 2200 barn i åldrarna 6-16 år. Dessutomredovisas data från olika valideringsstudier samt studier på olika kliniska grupper: Lindrig mental retardation, ADHD,Autistiskt syndrom och Aspergers syndrom där brittiska normdata förekommer.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.