Working Memory Rating Scale

Beskrivning #

Working Memory Rating Scale är en skattningsskala bestående av 20 påståenden. Påståendena beskriver olika arbetsminnesrelaterade beteenden som kan observeras i klassrums- och inlärningssituationer. Skattningsskalan är utformad i syfte att differentiera mellan elever med svaga respektive genomsnittliga arbetsminnesfärdigheter.

WMRS kan besvaras av förskollärare, lärare, lärarassistenter, fritidspedagoger eller annan personal på förskolan/skolan, givet att han eller hon är väl förtrogen med barnets vardagsfungerande i förskole-/skolmiljö.

Respondenten besvarar de 20 påståendena genom att markera hur vanligt förekommande det beteende som beskrivs är för eleven på en fyrgradig skala.

Efter genomförd skattning genereras kortfattade resultatrapporter som använder sig av ett ”trafikljussystem”.

I WMRS tolkas resultat som faller upp till 1 SD över eller lägre som genomsnittliga i relation till jämnåriga, det vill säga T-poäng på 60 eller lägre (grönmarkerad rapport).

Resultat som faller mellan 1 och 2 SD över medelvärdet tolkas som förhöjt i relation till jämnåriga, det vill säga T-poängintervallet 61–70 (gulmarkerad rapport).

Om en elevs resultat faller över 2 SD över medelvärdet i relation till jämnåriga indikerar det hög sannolikhet för problematik som är relaterad till arbetsminnesnedsättningar, det vill säga T-poäng på 71 eller högre (rödmarkerad rapport).

Antal items #

20

Svarsalternativ #

0 Inte typiskt
1 Ibland
2 Ganska typiskt
3 Mycket typiskt

Scoring (poängsättning) #

WMRS kan scoras/administreras på tre sätt på Q-global:

Papper och penna-version: Användaren skriver ut skattningsskalan från resursbiblioteket i Q-global och använder pappersversionen för att göra sin skattning (eller lämnar pappersformulär vidare till annan respondent). Poängen för varje påstående matas sedan manuellt in i Q-global och en rapport kan genereras.
Skärmadministrering: Skattningsskalan besvaras direkt av respondenten på datorn hos användaren och en rapport kan genereras.
Fjärradministrering: Användaren skickar via e-post en länk till den respondent (annan specialpedagog, lärare) som ska genomföra skattningen. Respondenten besvarar skattningen på sin dator. Användaren kan sedan generera en rapport från systemet.

Efter administrering genereras kortfattade resultatrapporter – se Beskrivning ovan.

Q-global är en webbaserad plattform som möjliggör administrering, scoring och resultatredovisning av test. Som kund på Q-global får du ett konto, på vilket du när som helst kan logga in och få tillgång till AWMA-2. Flera användare kan dela på antalet förköpta deltest, men varje användare behöver en egen inloggning i Q-global. Användare med administratörsrättigheter kan skapa nya inloggningar med vilka den förköpta potten kan delas. Mer info finns på Pearsons hemsida, se webblänk nedan.

Administrationstid #

5-10 minuter

Respondentålder #

6:0–11:11 år

Svenska normer #

WMRS är resultatet av ett svenskt och danskt samarbetsprojekt. Totalt har 274 lärare besvarat WMRS. Normer finns för åldersgrupperna, 6 år, 7–8 år, 9 år och 10–11 år.

Svenska rättigheter #

Pearson Sweden AB

Referens #

Tracy Packiam Alloway, Susan E. gathercole & Hanna J. Kirkwood 2008
Svensk version 2016

Webblänk #

Informationens bäst-före-datum #

2020-04-14