Wechsler Memory Scale – Third Edition

Beskrivning #

WMS-III är ett individualadministrerat test för bedömning av inlärning och minne. Det ger relevant relevant information i allmänna kliniska och neuropsykologiska utredningar. Exempel på kliniska användningsområden är diagnosticering och identifiering av skador i minnesfunktioner, tidig identifiering av demenssjukdomar, mätning av skador i minnesfunktioner och utvärdering av svårigheter med inlärning och framplockning av minnen.

Behörighet #

Leg. psykolog

Delskalor #

WMS-III innehåller 11 deltest, av vilka 6 är ordinarie (krävs för indexen) och 5 valfria. Deltesten är i sin tur organiserade i 8 primära index: Omedelbart auditivt minne, Omedelbart visuellt minne, Omedelbart minne, Fördröjt auditivt minne, Fördröjt visuellt minne, Fördröjd auditiv igenkänning, Generellt minne och Arbetsminne. Dessutom finns fyra sammansatta index avseende auditiva inlärnings- och minnesprocesser. Deltesten innehåller såväl verbala som bildmässiga stimuli, och man prövar såväl korttidsminnet, som omedelbar och återgivning, samt igenkänning.

Scoring (poängsättning) #

Handscoring och rättningsprogram

Administrationstid #

30-35 minuter (ordinarie deltest), 90-120 minuter (samtliga deltest)

Respondentålder #

16-89 år

Test-retest reliabilitet #

.62 – .82 (median = .71) för deltesten

.70 – .88 (median = .82) för indexen

Svenska normer #

Utvecklingen av WMS-III har skett parallellt i Sverige och Norge. Det svensk/norska utprövningsarbetet redovisas i manualen. Amerikanska normdata.

Svenska rättigheter #

Pearson Sweden AB

Utländska normer #

n = 1032 (USA).

I manualen redovisas vidare sambandsstudier mellan WMS-III och förra versionen WMS-R och WAIS-III, samt en mängd andra mätinstrument.

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Hugo Gerlach

Webblänk #