Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence

Beskrivning #

Test för bedömning av kognitivt fungerande hos små barn. WPPSI-III har nyligen uppdaterats för att bättre stämma överens med aktuell teori, forskning samt gjorts mer barnvänligt. Testet innehåller 14 deltest: Information, Ordförråd, Slutledning, Blockmönster, Matriser, Bildkategorier, Kodning, Symbolletning, Förståelse, Bildkomplettering, Likheter, Figursammansättning, Ordigenkänning och Bildbenämning. WPPSI-III ger i likhet med föregångarna poäng på verbal IK, performance IK samt på helskale- IK. Nytt är att man även kan räkna fram ett Snabbhetsindex (för barn i åldern 4:0–7:3 år) och ett Basalt Språkindex (för båda åldersgrupperna). Det finns 2 åldersgrupper där samma grundmaterial används men deltesternas sammansättning är något olika för åldrarna: 2:6 – 2:11 år respektive 3:0-7:3 år. Det finns för dessa två åldergrupper 2 olika protokoll.

Behörighet #

Leg. psykolog

Administrationstid #

30–40 minuter (2:6–3:11) respektive 45–60 minuter (4:0–7:3)

Respondentålder #

2:6 – 7:3 år

Svenska normer #

Svenska normalpopulationsdata finns, samt data från svenska kliniska grupper.

Svenska rättigheter #

Pearson www.pearsonassessment.se

Initial kostnad:

12775 kr inkluderar allt material, manual och 10 st av 3 olika svarsformulär.

Tolkstödet kostar 400kr.

Datoriserat scoringprogram inklusive en användarlicens: 3345 kr.

Fortsatt användning:

275 kr respektive 300 kr per 10 st formulär.

Utländska normer #

Amerikanska normdata. Finns även brittiska normdata.

Utländska rättigheter #

Pearson www.pearsonassessment.se

Initial kostnad:

12775 kr inkluderar allt material, manual och 10 st av 3 olika svarsformulär.

Tolkstödet kostar 400kr.

Datoriserat scoringprogram inklusive en användarlicens: 3345 kr.

Fortsatt användning:

275 kr respektive 300 kr per 10 st formulär.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.