Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (Fourth Edition)

Beskrivning #

WPPSI-IV är den fjärde reviderade versionen av detta välkända test för bedömning av förskolebarns kognitiva förmågor. Strukturen i WPPSI-IV har förnyats för att bättre avspegla aktuell teori och praktik vad gäller den tidiga utvecklingen. Nya deltest och index har tillkommit och skalans åldersintervall har utökats uppåt till 7:7 år.
De tio indexen i WPPSI-IV kan ses som en tredelad hierarkisk modell med IK Hela skalan överst, sedan de primära indexen följda av de sekundära indexen.

Delskalor #

Verbal Index (VI), Visuospatialt Index (VSI), Arbetsminnesindex (AI), Fluid Index (FI), Snabbhetsindex (SI)

Administrationstid #

30–40 minuter (2:6–3:11 år) respektive 45–60 minuter (4:0–7:7 år)

Respondentålder #

2:6–3:11 år; 4:0–7:7 år

Svenska normer #

Den svenska versionen av WPPSI-IV är resultatet av ett skandinaviskt samarbetsprojekt, ett arbete som beskrivs i WPPSI-IV Manual Del 1. Totalt testades 463 barn och normerna bygger på skandinaviska data.

Svenska rättigheter #

Pearson Sweden AB

Webblänk #