Wender riktad ADHD symtom skala Anhörigversion

Beskrivning #

Screeninginstrument för ADHD i form av en skattningsskala avsedd för anhöriga, där respondenten får ta ställning till olika påståenden beträffande hur hans eller hennes anhörige beter sig i det dagliga livet.

Antal items #

Totalt 35 frågor/påstående uppdelade på 7 olika områden.

Svarsalternativ #

Varje fråga har 5 svarsalternativ från 0-4, där siffrorna motsvarar följande svårighetsgrader:
0 = inte alls, eller mycket lite
1 = i viss mån
2 = en hel del
3 = mycket
4 = helt och hållet

Delskalor #

7 delskalor: A1.Uppmärksamhetssvårigheter, A2.Hyperaktivitet/Rastlöshet, B1.Instabilitet i stämningsläge, B2.Temperament och temperamentsutbrott, B3.Organisationssvårigheter, B4.Stresskänslighet, B5.Impulsivitet

Scoring (poängsättning) #

Poängen för respektive delskala samt den totala poängen för hela skalan beräknas.

Diagnos #

ADHD

Administrationstid #

Ca 10-20 min.

Instruktion #

Respondenten uppmanas att skatta respektive påstående utifrån hur hans eller hennes anhörige brukar bete sig i det dagliga livet.

Respondentålder #

Formuläret är avsett för anhöriga till vuxna med misstänkt ADHD-problematik.

Svenska normer #

Riktlinjen är att över 50 % av totalpoäng (det vill säga över 70 poäng på hela skalan) indikerar att det är troligt att ADHD föreligger.

Svenska rättigheter #

Formuläret finns att hämta på nätet.

Webblänk #