Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale

Beskrivning #

Mätinstrument som mäter allvarlighetsgraden av OCD-symtom (tvångssyndrom). Y-BOCS har ansetts som ”the gold standard” för att bedöma OCD. Det är ett screening-instrument, inte ett diagnostiskt instrument.

 

Behörighet #

Inga formella krav

 

Antal items #

Semistrukturerad intervju med checklista om 64 items.

 

Administrationstid #

30 minuter vid första intervjun.

Självskattningsfrågeformulären: 10 till 15 minuter.

 

Respondentålder #

Vuxna

 

Test-retest reliabilitet #

Test-retest reliabilitet har god stabilitet; ”intraclass” korrelationskoefficienter från 0.81 till 0.97. (Dunerfeldt m.fl., 2010)

 

Cronbachs alfa #

Cronbachs a från 0.69 till 0.91 för totalskalan och från 0.51 till 0.85 för de två delskalorna. (Dunerfeldt m.fl., 2010)

 

Svenska rättigheter #

Ingen copyright. Kan t.ex. laddas ned från Lundbeck Institute www.cnsforum.com.

 

Utländska rättigheter #

Ingen copyright. Kan t.ex. laddas ned från Lundbeck Institute www.cnsforum.com.

 

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.

Nerladdning #

Kartläggning av tvångssymtomen görs med hjälp av Y-BOCS symtomlista (patienten själv markerar sina symtom på en lista som redovisar de vanligaste tvångstankarna och tvångshandlingarna).
Skattning av svårighetsgrad görs med Självskattning Y-BOCS-S eller Obsessive-Compulsive Inventory-Revised (OCI-R).