Yale Children’s Inventory

Beskrivning #

YCI är en föräldrabaserad skala för att identifiera och mäta olika dimensioner av inlärningssvårigheter hos barn i skolåldern, med tyngdpunkten på uppmärksamhetsproblematik. Skalans konstruktion har baserats på faktoranalys.

Antal items #

62 frågor

Delskalor #

Det finns 11 delskalor.

Respondentålder #

Skolåldern

Svenska normer #

Inga svenska normer

Svenska rättigheter #

Inte förlagsutgivet. Ingen uppgift om copyright. Uppgift om distributör saknas.

Utländska normer #

Norska nomativa data för pojkar 8-11 år finns (Olafsen et al).

Utländska rättigheter #

Inte förlagsutgivet. Ingen uppgift om copyright. Uppgift om distributör saknas.

Referens #

Olafsen, K. S. & Sommerfelt, K. (2002). The Yale Children’s Inventory – A screening tool for attention deficits andrelated disorders. Normative data for boys. Scandinavian Journal of Psychology, 40(2), 121-125.

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.