Young Mania Rating Scale

Beskrivning #

Skattningsskala för klinikerns skattning av svårighetsgrad av mani. Baseras på patientens tillstånd så som det ter sig vid intervjun och som det tett sig mesta delen av tiden senaste tre dagarna.

Behörighet #

Inga formella krav

Antal items #

11 symptom skattas

Scoring (poängsättning) #

Svårighetsgraden bedöms efter fem operationaliserade skalsteg för 11 olika items (Förhöjt stämningsläge, Ökad motorisk aktivitet, Sexuellt intresse, Minskad sömn, Irritabilitet, Talflöde, Språk-/tankestörning, Tankeinnehåll, Aggressivt beteende, Yttre samt Insikt) med 0-4 poäng. För irritabilitet, talflöde, tankeinnehåll och utagerande ges 0-8 poäng. Den sammanlagda poängen ger ett mått på manins svårighetsgrad.

Administrationstid #

15-20 minuter

Respondentålder #

Barn, ungdomar och vuxna

Cronbachs alfa #

Cronbachs a= 0.80. i studie av klinisk barngrupp (Fristad m.fl.)

P-YMRS: Acceptabel Cronbachs a= 0.75 (Gracious m.fl.)

Svenska rättigheter #

Inte förlagsutgivet. Fritt att använda.

Svensk version går att ladda ned via Vårdverktyget www.vardverktyget.se.

Utländska rättigheter #

Inte förlagsutgivet. Fritt att använda.

Referens #

Fristad, M. A., Weller, R. A., Weller, E. B. (1995). The Mania Rating Scal (MRS): further reliability and validity studieswith children. Annals of Clinical Psychiatry, 7(3), 127-132.

Gracious, B. L., Youngstrom, E. A., Findling, R. L., Calabrese, J. R. (2002). Discriminative validity of a parent versionof the Young mania rating scale. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 14(11), 1350-1359.

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.