4 år senare: Patienters erfarenheter av internetbaserad behandling av social fobi

Idag publicerades en ny artikel i Elseviers nya vetenskapliga tidskrift med namnet Internet Interventions. Den nya publikationen är en kvalitativ uppföljning av en tidigare så kallad randomiserad kontrollerad prövning  av internetbaserad behandling av social fobi. Idén var att följa upp patienterna 4 år efter avslutad behandling. Huvudsyftet var att fånga deltagarnas egna beskrivningar av sina erfarenheter av behandlingen, deras syn på eventuella behandlingseffekter, minnen av behandlingen, och hur de hanterat med- och motgångar efter behandlingen. Sextio deltagare valdes ut från den ursprungliga studiens behandlingsgrupp för att täcka en så stor variation som möjligt. Totalt genomfördes tolv semistrukturerade intervjuer. Materialet som framkom under dessa samtal analyserades med hjälp av kvalitativ metod (så kallad ”grounded theory”). Resultaten visade att alla deltagare tyckte att behandlingen hade åtminstone viss effekt, men de fann också att det var krävande. Ett tydligt mönster var att många uppskattade att få ta del av andra deltagares erfarenheter i det diskussionsforum som fanns tillgängligt under studiens gång. När det gäller vad deltagarna mindes av behandlingen så kunde de allra flesta beskriva behandlingen i allmänna ordalag. Behandlingsmodulen som gällde exponeringsövningar nämndes av alla, kognitiv omstrukturering av de flesta, och en del rapporterade också minnen av så kallad psykoedukation (dvs fakta om vad som händer i kroppen vid ångest och teorier om varför man får social fobi). Läs mer om hur patienterna uppfattade och tänkte om behandlingen och sitt nya förhållningssätt till symptomen via länken nedan.

Länk till den vetenskapliga artikeln: Halmetoja, C. O., Malmquist, A., Carlbring, P., & Andersson, G. (in press). Experiences of Internet-delivered cognitive behaviour therapy for social anxiety disorder four years later: A qualitative study. Internet Interventions. doi: 10.1016/j.invent.2014.08.001