Hundfobi – Dog Phobia Questionnaire

Dog Phobia Questionnaire (DPQ) är ett självskattningsinstrument bestående av 27 påståenden som mäter symtom på hundfobi. Det används för att bedöma svårighetsgraden av rädsla hos individer med hundfobi.

Antal items #

DPQ innehåller 27 påståenden.

Svarsalternativ #

Respondenterna svarar på påståendena på en 7-punkts Likert-skala från 1 (håller starkt inte med) till 7 (håller starkt med). Fyra av dessa påståenden är omvända.

Delskalor #

Faktor 1: Reaktion på fobiska stimuli #

Beskrivning: Denna faktor samlar items som beskriver omedelbara fysiska och emotionella reaktioner på närvaron av hundar. Items i denna faktor reflekterar direkt rädsla och undvikande beteenden som uppstår vid möte med en hund.

Exempel på påståenden i denna faktor inkluderar:

  • “Om jag såg en hund skulle jag bli rädd.”
  • “Om jag såg en hund skulle mitt hjärta slå snabbare.”
  • “Jag skulle göra allt för att undvika en hund.”

Faktor 2: Kognitiv upptagenhet #

Beskrivning: Denna faktor omfattar items som speglar en ständig medvetenhet eller obehag kring hundar, även i frånvaro av en faktisk hund. Det inkluderar tankar på hundar och mental upptagenhet med möjligheten av att stöta på hundar.

Exempel på påståenden i denna faktor inkluderar:

  • “Jag finner det ansträngande att hålla hundar borta från mina tankar.”
  • “Ibland finner jag mig själv tänka på hundar utan anledning.”
  • “Jag är ibland distraherad av tankar på hundar.”

Scoring #

Totalpoängen på DPQ beräknas genom att summera poängen från alla påståenden, med en möjlig poäng som sträcker sig från 27 till 189. Högre poäng indikerar starkare rädsla eller fobi för hundar.

Diagnos #

DPQ används för att skilja mellan individer med och utan en kliniskt signifikant specifik fobi för hundar, baserat på DSM-IV-TR. I studien som undersökte DPQ, identifierades signifikanta skillnader i poäng mellan fobiska och icke-fobiska deltagare:

  • Fobiska deltagare: Medelpoäng = 147.27, Standardavvikelse = 24.84
  • Icke-fobiska deltagare: Medelpoäng = 69.59, Standardavvikelse = 36.93

Denna markanta skillnad (t(27.89) = -10.11, p < .001, r = .89) indikerar att en högre poäng på DPQ starkt korrelerar med närvaron av en specifik fobi för hundar. Dessa resultat kan användas för att fastställa ett preliminärt gränsvärde för diagnos, där poäng över en viss nivå (närmare medelvärdet för fobiska deltagare) kan indikera en potentiell hundfobi.

Tidsintervall #

DPQ frågar om respondentens upplevelser och känslor relaterade till hundar under den senaste månaden.

Administrationstid #

DPQ kan genomföras på en kort tid, vilket inte specificeras exakt men antyds vara snabbt genomförbart då det är ett självskattningsformulär.

Test-retest reliabilitet #

DPQ visade hög test-retest reliabilitet över en tvåveckorsperiod.

Svenska rättigheter #

Prof Per Carlbring har ordnat så att formuläret är översatt, återöversatt och fått den slutgiltiga versioner officiell godkänd av upphovspersonerna. Översättningen gjordes enligt ISO 17100:2015. Richard E Zinbarg mejlade 2024-04-11: “Yes, you have final approval and clinicians may use the measure free of charge.”

Cronbachs alfa #

DPQ uppvisade hög intern konsistens, med ett Cronbachs alfa-värde på .96.

Referens #

Vorstenbosch, V., Antony, M. M., Koerner, N., & Boivin, M. K. (2012). Assessing dog fear: Evaluating the psychometric properties of the Dog Phobia Questionnaire. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 43(2), 780–786. https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2011.10.006

Nerladdning #

DPQ_Hundfobi_Godkänd_2024-04-11