Traumahändelser 23 – för ungdomar

Beskrivning #

Formuläret är tänkt att vara en genomgång av de flesta händelser som kan upplevas skrämmande eller traumatiska. Det är formulerat för ungdomar (från ca 11 till 19 år) och deras livssituation Formuläret innehåller 23 huvudfrågor och till varje huvudfråga ett varierande antal följdfrågor. Traumahändelser-23 utgår från och är en vidareutveckling av formuläret Linköping Youth Life Event Scale, LYLES. Förutom att det finns nya delfrågor i TR-23 och förklaringar till uttryck som varit svåra för ungdomar att förstå finns det efter varje fråga en ruta med ”stör nu”. Detta då det underlättar för kliniker att koppla ihop patientens traumasymtom med de traumatiska händelser som patienten varit med om.

Utifrån de senaste åren forskning om polyviktimisering och den ökade insikten av vikten av att bedöma komorbiditet inför traumabehandling rekommenderas TR-23 både som ett bedömningsinstrument men också som ett formulär som kan leda till naturliga samtal om svåra händelser som tidigare inte varit kända.

Polyviktimiserade barn/ungdomar anses vara de med de 10% högsta poängen. M a o något mer än en Sd över medel. Det innebär att man bör tänka polyviktimisering på barn som går i Mellanstadiet från ca 12 poäng, för högstadiet ca 17 poäng och för gymnasiet ca 17 poäng. Om patienten har svarat på ”polyviktimeringsnivå” bör extra vikt läggas vid att den unga har en trygg miljö och tillräckligt med färdigheter innan uppstart av traumabearbetningsfas.

 

Antal items #

23 huvudfrågor, 45 underfrågor och ett antal fördjupningsfrågor.

 

Svarsalternativ #

Ja, Nej och ”Stör (mig) nu”

 

Delskalor #

Nej.

 

Scoring (poängsättning) #

Det finns 23 huvudfrågor och sammanlagt 45 delfrågor. Till Delfrågorna finns också ytterligare ett antal underfrågor. Underfrågorna ges inga poäng. Alla delfrågor poängsätts med 0 eller 1 poäng. Maxpoäng är 45.
Exempel poängberäkning fråga 1.

 

Administrationstid #

Ca 5-10 min.

 

Instruktion #

Behandlaren/Bedömaren brukar ge en allmän info om att man är intresserad av att få en bild av vilka jobbiga eller skrämmande erfarenheter ungdomen har varit med om. För att på det sättet kunna ge bättre vård.

Instruktionstexten lyder:
I det här formuläret svarar du på om råkat ut för riktigt jobbiga eller traumatiska händelser. Om du svarat ja på en huvudfråga ska du även svara på följdfrågan/följdfrågorna som står under och alltid börjar med ”om ja”.
Svarar du nej på huvudfrågan så hoppar du över följdfrågan/följdfrågorna. Om du tycker det jobbiga du svarat ja på fortfarande är besvärar dig eller stör dig markerar du det i kolumnen längst till höger genom att ringa in ”Stör nu”.

 

Respondentålder #

11-19 år.

 

Test-retest reliabilitet #

Finns inga beräkningar.

 

Cronbachs alfa #

Finns inga beräkningar.

 

Svenska normer #

Normalgruppssvar Traumahändelser: Vid de normalsvarsinsamlingar som gjorts på skolor i Linköping under våren 2014 framkom nedan resultat (N= antal, M= medelvärde, Sd= standardavvikelse). Normalresultaten är inlagda i de svarsdiagram som finns för varje enskild patient när man använd dataversionen av formulären.

 

Svenska rättigheter #

©Sök-projektet, kontaktperson Michael.Larsson, Enhetshalsa@icloud.com Version 20140930. Fritt att använda för kliniskt bruk.

 

Utländska normer #

Nej.

 

Utländska rättigheter #

Nej.

 

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Michael Larsson