Återfallsprevention vid depression – funkar det via nätet?

Kan man minska risken för återfall vid depression? Det undersökte vi i en ny artikel som precis publicerats i tidskriften “Behaviour Research and Therapy”.

Syftet med studien var att undersöka de långsiktiga effekterna av ett internet-baserat återfallsförebyggande program för personer som endast delvis förbättrats av en tidigare behandling. Åttiofyra individer med unipolär depression randomiserades till antingen Internet-KBT (iCBT) eller till en kontrollgrupp. Behandlingen var tio veckor och deltagarna följdes upp under 24 månader. Detta genom självskattningsformulär men även genom diagnostiska intervjuer (för att upptäcka återfall). Två år efter internetbehandlingen hade betydligt färre deltagare i iCBT gruppen upplevt ett återfall jämfört med de i kontrollgruppen. Återfallsfrekvensen för iCBT gruppen var 13,7% (95% konfidensintervall = 2,5-24,9) medan den i kontrollgruppen var 60,9% (95% konfidensintervall = 44,8-77,0). Dessutom upplevde en betydligt större andel av iCBT gruppen fullt tillfrisknande två år efter interventionen jämfört med kontrollgruppen. Slutsatsen som dras är att Internet-KBT verkar lovande för att förebygga återfall i lider av delvis efterges depression.

Referens: Holländare, F., Johnsson, S., Randestad, M., Tillfors, M., Carlbring, P., Andersson, G., & Engström, I. (2013). Two-year outcome for Internet-based relapse prevention for partially remitted depression. Behaviour Research and Therapy, 51, 719-722.