Ny studie: Om patienten själv får välja – vad ger bäst resultat: PDT eller KBT?

Depression är ett världsomfattande problem som kan behandlas med flera olika former av psykoterapi. Det finns ett starkt forskningsstöd för behandling av depression med hjälp av kognitiv beteendeterapi även när denna levereras i form av guidad självhjälp via Internet (iKBT). Aktuell forskning visar också att psykodynamisk psykoterapi kan ges i form av guidad självhjälp via Internet (iPDT) och att detta verkar vara lika effektiv som iKBT vid mild till måttlig depression. Det finns dock inga direkta jämförelser behandlingarna emellan. Det är också till stor del outforskat om attityden till behandlingen påverkar utfallet och följsamheten.

I en ny studie som publicerades idag ingick 44 personer som själva fick välja behandling (iPDT eller iKBT). Mer än hälften av deltagarna föredrog iKBT (N = 30) framför iPDT (N = 14). Skillnader i effekt mellan behandlingarna undersöktes, liksom hur preferenserna påverkade behandlingsresultat och följsamheten till behandlingen. Data samlades in före och efter behandlingen, liksom vid en 7-månaders uppföljning.

 

Resultat

De omedelbara resultaten var att båda programmen gav likvärdiga (goda) resultat. Fler iPDT deltagare fullföljde dock hela programmet inom avsatt tid. Vid uppföljning efter 7 månader visade var effekterna behandlingarna emellan blandade. De deltagare som valde IKBT förbättrades mer avseende livskvalitet, och de hade också en högre andel personer som räknades som tillfrisknade från sin depression. Styrkan i behandlingspreferensen korrelerade med följsamheten till behandlingen (dvs ju starkare man önskade en viss behandling desto högre chans var det att man också slutförde just det behandlingsprogrammet). För iKBT-gruppen fanns det även ett samband mellan preferens och långtidseffekt.

 

Slutsatser

Få effektskillnader konstaterades mellan de två olika behandlingarna under den akuta fasen. Dock var de långsiktiga effekterna mer positiva till iKBTs fördel. Fler studier som jämför effekterna av iKBT och iPDT behövs och särskilt när man väger in patientens preferenser.

 

Källa:

Johansson, R., Nyblom, A., Carlbring, P., Cuijpers, P., & Andersson, G. (2013). Choosing between Internet-based psychodynamic versus cognitive behavioral therapy for depression: a pilot preference study. BMC Psychiatry, 13(1), 268.