Selektiv uppmärksamhet på cancer möjlig förklaring till vidmakthållande av posttraumatiska stressymptom hos vissa

Vi ville undersöka om posttraumatiska stressymptom är relaterade till selektiv uppmärksamhet för cancerrelaterade ord hos en grupp föräldrar som alla hade barn som nyligen fått en barncancerdiagnos. I en studie, som idag publicerats i tidskriften PLoS ONE, fick 66 föräldrar svara på ett antal frågeformulär gällande grad av posttraumatiska stressymptom samt enkäter som mäter ångest- och nedstämdhetsnivå. Dessutom genomgick studiedeltagarna ett så kallat Stroop-test. Detta test visar ett ord i taget och försökspersonen ska så snabbt som möjligt svara på vilken färg ordet är skrivet i. Instruktionen är att helt ignorera innebörden i ordet. Det har dock visat sig att emotionellt laddade ord tar längre tid att färgbestämma än neutrala ord. Se tabellen nedan för lista på samtliga ord.

I vår studie fanns det tre typer av ord. Dels cancerrelaterade, dels neutrala. Dessutom fanns det en annan grupp negativa ord, men som inte var relaterade till just cancer. I vår studie valde vi ord som kretsade kring hjärt- och kärlsjukdomar.

Vi delade in deltagarna i två grupper baserat på deras nivå av posttraumatiska stressymptom; en hög och en låg grupp. Helt i linje med vad tidigare forskning visat fann vi också att ord som är emotionellt laddade för individen (i detta fall cancerord) tog längre tid att färgbestämma än ord de två övriga ordtyperna. I artikel spånar vi kring hur dessa fynd (dvs att föräldrar som har en hög grad av posttraumatiska stressymptom också har en ökad uppmärksamhet kring cancerrelaterade stimuli) kan användas i kliniska sammanhang och tankar kring vad framtida forskning gärna får fokusera på.

Läs artikeln i sin helhet (open access):

Cernvall, M., Hovén, E., Ljungman, L., Ljungman, G., Carlbring, P., & von Essen, L. (2016). Posttraumatic Stress and Attentional Bias towards Cancer-Related Stimuli in Parents of Children Recently Diagnosed with Cancer. PLoS ONE, 11(4), e0152778. doi:10.1371/journal.pone.0152778

Cancer-relaterade ord Hjärn- och kärlsjukdom ord Neutrala ord
Biopsi   Lamporna
Cancer   Soffbord
Cytostatika   Garderoberna
Tumör   Glaslådorna
Leukemi   Vaser
Malign   Bytta
Strålning   Stolpen
Knöl   Tall
Röntgen   Bänkrad
Sjukdom   Mattor
Operation   Bokhyllor
Onkolog   Fåtöljen
  Blockering Draperier
  Bypass Bomull
  Kardiolog Överkastet
  Kolesterol Kuddarna
  Propp Stropp
  Infarkt Handduk
  Hjärta Filten
  Blodtryck Gardin
  Pacemaker Glaskonsten
  Stroke Lakan
  Aorta Oasen
  Kranskärl Bildduk