Ny studie: Fysisk aktivitet mot depression

Kan fysisk aktivitet hjälpa mot nedstämdhet? Ja, om man får tro en ny artikel vi precis publicerat. Titeln är “Internet-delivered therapist-guided physical activity for mild to moderate depression: a randomized controlled trial“.

Syftet med studien var att undersöka om deltagare som slumpas till en behandlingsgrupp skulle visa en större reduktion av depressiva symtom än de som lottats till en kontrollgrupp.

Metod

Denna studie var en randomiserad kontrollerad behandlingsstudie som undersökte ett 9-veckorsprogram mot depression. Behandlingen skedde helt på Internet och byggde i huvudsak på fysisk aktivtet som ensam behandlingskomponent. Dock innehöll internetbehandlingen stöd från en levande person under de 9 veckorna. Totalt ingick 48 deltagare med mild till måttlig depression, som först diagnostiserades med SCID (en semistrukturerad diagnosintervju via telefon). Det huvudsakliga effektmåttet för var Beck Depression Inventory – II, och fysisk aktivitetsnivå mättes med hjälp av International Physical Activity Questionnaire.

Resultat

Resultaten visade en signifikant minskning av depressiva symptom i behandlingsgruppen jämfört med kontrollgruppen, med en måttlig mellangruppseffektstorlek (Cohens d = 0,67 , 95% konfidensintervall: 0,09-1,25 ). Dock kunde ingen skillnad mellan grupperna med avseende på ökning av fysisk aktivitetsnivå identifieras. Skulle denna icke-skillnad vara sann är verkningsmekanismerna oklara, men det är snarare mer troligt att det faktiskt fanns en skillnad mellan grupperna, men att de som inte fick fysisk aktivitet fortsatte att övervärdera sin aktivitetsnivå.

Glädjande är att behandlingsgruppens framsteg kvarstod vid sex månader efter avslutad behandling.

Slutsatser

Fysisk aktivitet som behandling för depression kan levereras i form av guidad internetbaserad självhjälp.

Läs hela artikeln här (open access = gratis):
Ström, M., Uckelstam, C.-J., Andersson, G., Hassmén, P., Umefjord, G., & Carlbring, P. (2013). Internet-delivered therapist-guided physical activity for mild to moderate depression: A randomized controlled trial. PeerJ, 1, e178.

 

TIPS! Just nu pågår ”generation 2” av denna behandling genom studien Actua!