Grattis Robert Johansson som disputerar idag

Idag försvarar psykologen Robert Johansson din doktorsavhandling. Handledare har varit Gerhard Andersson, Per Carlbring och Pim Cuijpers. Professor Jacques Barber från Adelphi University i USA kommer att vara opponent.

Titeln på avhandlingen är “Treating depression and its comorbidity: From individualized Internet-delivered cognitive behavior therapy to affect-focused psychodynamic psychotherapy” vilket på svenska bli “Att behandla depression och dess komorbiditet: Från individanpassad internetbaserad kognitiv beteendeterapi till affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi”

Det övergripande syftet med avhandlingen har varit att vidareutveckla internetbaserad psykologisk behandling för depression och dess komorbiditet. Tre randomiserade kontrollerade studier (Studie II, III och IV) med totalt 313 deltagare genomfördes i linje med detta syfte. En prevalensstudie (Studie I) genomfördes också för att tillhandahålla ett uppdaterat estimat av prevalensen av depression, ångest och deras komorbiditet i Sverige.[lightbox link=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2013/12/RobertsAvhandling.jpg” thumb=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2013/12/RobertsAvhandling-472×295.jpg” width=”472″ align=”right” title=”RobertsAvhandling” frame=”true” icon=”image”]

Studie I visade att mer än var sjätte individ i Sverige lider av symptom på depression och/eller ångest. Det fanns påtaglig komorbiditet mellan depression och ångest, vilket var associerat med högre symptombörda och lägre livskvalitét. Studie II visade att en skräddarsydd internetbaserad KBT-behandling var effektiv för att reducera symptom på depression, i jämförelse med en kontrollgrupp. Bland individer med svårare depression och komorbiditet, fungerade den skräddarsydda interventionen bättre än en standardiserad. Studie III visade att psykodynamisk internetbehandling var effektiv vid behandling av depression, i jämförelse med en grupp som fick psykoedukation och stödsamtal online. I Studie IV visades att en affektfokuserad psykodynamisk internetbehandling hade stor effekt vad gällde att reducera symptom på depression, och medelstor effekt vad gällde att reducera symptom på ångest.

Sammanfattningsvis visar denna avhandling att internetbaserad psykologisk behandling kan potentiellt vidareutvecklas av psykodynamisk psykoterapi och individanpassning, vid behandling av depression och dess komorbiditet.

Läs mer och ladda ner doktoravhandlingen här:
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:661733

Foto: David Brohede
Robert Johansson och Per Carlbring vid Linköpings universitet hösten 2013. Den 6 december försvarar Robert sin avhandling där Per varit biträdande handledare. Foto: David Brohede.