Internetbaserad KBT lika effektiv som traditionell terapi, visar studie publicerad i prestigefyllda World Psychiatry

Idag publicerade vi en ny metaanalys. Det var i den prestigefyllda tidskriften World Psychiatry (impact factor på 79.7) rankad som den mest framstående inom både psykologi och psykiatri, visar att internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) med terapeutstöd är lika effektiv som traditionell ansikte-mot-ansikte kognitiv beteendeterapi (KBT) för behandling av psykiatriska och somatiska störningar hos vuxna.

IKBT har många fördelar, som tillgänglighet och bekvämlighet, men tidigare har det funnits osäkerhet kring om den kan ge samma kliniska resultat som traditionell KBT. Den här studien, som är en uppdaterad systematisk granskning och metaanalys, undersökte den kliniska effekten av IKBT jämfört med traditionell KBT.

Vi analyserade 31 randomiserade studier, utförda i nio olika länder med totalt 3 053 deltagare. Dessa studier jämförde IKBT och traditionell KBT för behandling av vuxna med psykiatriska eller somatiska störningar. I dessa studier behandlades 16 olika kliniska tillstånd, med hälften av studierna inriktade på depression eller någon form av ångeststörning.

Resultaten visade att de två behandlingsformaten ger liknande symptomatisk förbättring över alla studiepopulationer. Den lilla sammanlagda effektstorleken och det relativt smala konfidensintervallet för uppskattningen (g=0.02; 95% CI: -0.09 till 0.14) tyder på att den verkliga effektskillnaden mellan IKBT och traditionell KBT förmodligen är minimal.

Den totala sammanlagda effektstorleken kan ses som robust, är det osäkert om effekten av IKBT jämfört med traditionell KBT är jämförbar för individuella kliniska tillstånd. De pekar också på att det finns flera obesvarade forskningsfrågor inom detta område, till exempel vilken behandling som fungerar bäst för vem och om vissa individer kan gynnas mer av IKBT än av traditionell KBT.

Trots vissa begränsningar i studien, som att den endast förlitat sig på PubMed-databasen för att identifiera studier, drar vi slutsatsen att klinikerstödd IKBT ger liknande effekter som traditionell KBT.

Referens:
Hedman-Lagerlöf, E., Carlbring, P., Svärdman, F., Riper, H., Cuijpers, P., & Andersson, G. (2023). Therapist-supported Internet-based cognitive behaviour therapy yields similar effects as face-to-face therapy for psychiatric and somatic disorders: an updated systematic review and meta-analysis. World Psychiatry, 22, 305-314. doi:10.1002/wps.21088

Bild: Midjourney, prompt: psychotherapy, internet connection, 3d render, colorful, seed 3851210279