Terapeutisk allians och emotionell reglering: Nyckelfaktorer i internetbaserad behandling av ungdomsdepression

Vi har precis fått en ny spännande artikel publicerad i den välrenommerade tidskriften Journal of Consulting and Clinical Psychology. Artikeln tar avstamp i att terapeutisk allians är en av de mest stabila prediktorerna för utfall i psykoterapi, oavsett teoretisk inriktning. Förhållandet mellan allians och behandlingsutfall i internetbaserade behandlingar har undersökts med blandade resultat. Det finns preliminära bevis för att emotionell reglering kan fungera som en mediator för allians-utfallsförhållandet.

Vår studie syftade till att undersöka om alliansen kunde predicera utfall session för session i två internetbaserade behandlingar för ungdomsdepression, och om detta förhållande medierades av emotionell reglering. Tvåhundrasjuttio två deltagare i åldrarna 15–19 år, och diagnostiserade med depression, randomiserades till 10 veckors internetbaserad psykodynamisk behandling eller KBT. Både terapeuter och patienter skattade den terapeutiska alliansen varje vecka. Patienterna svarade också på grad av depressiva symtom och emotionell reglering varje vecka.

Resultaten visade att allians, skattat av både terapeut och patient, kunde predicera depressionspoäng påföljande vecka. Studien stödjer hypotesen att alliansen påverkar utfallet delvis genom emotionell reglering.

Vi drar slutsatsen att allians verkar spela en viktig roll i internetbaserade behandlingar, delvis genom emotionell reglering. Kliniker som arbetar med internetbehandlingar bör uppmärksamma arbetsalliansen.

Läs artikeln i sin helhet:
Lindqvist, K., Mechler, J., Falkenström, F., Carlbring, P., Andersson, G., & Philips, B. (in press). Therapeutic Alliance Is Calming and Curing—The Interplay Between Alliance and Emotion Regulation as Predictors of Outcome in Internet-BasedTreatments for Adolescent Depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology. doi:10.1037/ccp0000815

Bild: Midjourney 5.1