Ungdomars syn på AI-assisterad terapi: erfarenheter och åsikter

I samarbete med kollegor från Australien och England har vi precis publicerat en artikel som undersöker unga personers uppfattningar och acceptans av vägledning via artificiell intelligens (AI) i internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT). Studien involverade ungdomar, i åldrarna 19-29 år, med egna erfarenheter av ångest och depression. Generellt var forskningspersonerna positiva till användningen av AI för vägledning i självhjälpsinterventioner. Dock noterade de flera farhågor. Bland det positiva var lättillgängligheten, låg kostnad, och minskad på stigma med stora fördelar för personer med social ångest. Andra fördelar var att AI:s potential att minska beroendet av en terapeut och därigenom öka skalbarheten och tillgängligheten av psykologisk hjälp, särskilt i låg- och medelinkomstländer där psykologiska insatser ofta är begränsade.

Denna pilotstudie är ett första steg mot att förstå potentialen och utmaningarna med AI i terapeutiska sammanhang, speciellt för unga människor. Framtida forskning behövs för att ytterligare utforska dessa aspekter och utveckla effektiva AI-baserade terapeutiska interventioner.

Läs artikeln i sin helhet:
Egan, S. J., Johnson, C., Wade, T. D., Carlbring, P., Raghav, S., & Shafran, R. (2024). A pilot study of the perceptions and acceptability of guidance using artificial intelligence in internet cognitive behaviour therapy for perfectionism in young people. Internet Interventions, 35, 100711. doi:10.1016/j.invent.2024.100711

Bild: Dall-E 3