Attentional Bias Modification vid social ångest – ju mindre desto bättre?

Selektiv uppmärksamhet på negativ, obehaglig information och hot är ofta en bakomliggande mekanism vid ångestproblematik, och därför finns det behandlingsmetoder som riktar in sig på att ändra på denna selektiva uppmärksamhet. Attentional Bias Modification, ABM, går ut på att göra detta med hjälp av ett datorträningsprogram.

I en aktuell studie (som precis accepterats för publicering i tidskriften Depression and Anxiety) byggde vi vidare på en tidigare mega-analys där vi använde rådata på patientnivå från RCT-studier av ABM för patienter med förhöjd ångestnivå. Den här gången ville vi titta på vilken ”dos” av ABM som fungerar bäst – hur många gånger behöver patienten träna för att få symtomlindring? För att kunna titta närmare på det avgränsade vi oss till en specifik dot probe-baserade ABM-inteventioner samt ett specifikt utfallsmått, symtom på social ångest.

Resultaten var kanske inte vad man skulle ha förväntat sig: i studier där man hade ett stort antal träningstillfällen var resultaten bland patienter som fick ABM inte bättre än kontrollgruppen, avseende såväl förändrad uppmärksamhetsbias som symtom på social ångest. I studier med färre träningstillfällen såg man däremot en signifikant förbättring av både uppmärksamhetbias och ångestsymtomen hos deltagarna som fick ABM. I det här fallet verkar det alltså som att ”less is more”.

ABM har som metod varit lovande, men resultatet i forskningen har varit blandade. Den ovan nämna mega-analysen pekade på att det verkar som att vissa villkor behöver uppfyllas för att metoden ska fungera bra och att faktorer som deltagarnas ålder och var träningen ägde rum var relevanta. Resultaten från den aktuella studien tyder på att lagom dos av ABM-träning också är en viktig faktor för att utnyttja den här metodens potential.

Läs artikeln i sin helhet:
Price, R.B., Kuckertz, J.M., Amir, N., Bar-Haim, Y., Carlbring, P., & Wallace, M. (in press). Less is more: Patient-Level metaanalysis reveals paradoxical dose-response effects of a computer-based social anxiety intervention targeting attentional bias. Depression and Anxiety. doi:10.1002/da.22634