Behandling av perfektionism: Skräddarsydd KBT eller Unified Protocol – vad ger bäst resultat?

Perfektionism är en personlighetsegenskap som kännetecknas av en persons strävan efter felfrihet och uppsättning oerhört höga krav, åtföljt av en tendens att vara överdrivet kritisk mot sig själv och andra. Det kan leda till betydande stress och ångest när dessa höga krav inte uppnås. Det finns två huvudsakliga typer av perfektionism. Adaptiv perfektionism är en mer hälsosam form, som motiverar personen att uppnå högt ställda mål utan att orsaka alltför stor psykologisk stress. Adaptiva perfektionister har höga, men ändå realistiska krav och kan känna tillfredsställelse när de når sina mål. Maladaptiv perfektionism å andra sidan är en form av perfektionism som orsakar betydande lidande. Personen ställer orimligt höga krav på sig själv (och ibland andra), och deras självkänsla är ofta beroende av att uppnå höga mål. Misslyckanden att nå dessa orealistiska mål kan leda till självkritik, ångest och depression.

I en ny artikel som idag publiceras undersöker vi behandling av perfektionism via internet. I studien jämför vi effektiviteten av kognitiv beteendeterapi (KBT) specialinriktad på perfektionism med David Barlows Unified Protocol (UP) för att behandla individer som lider av perfektionism. Unified Protocol är en form av kognitiv beteendeterapi utformad för att behandla en rad olika psykiska störningar genom att lära ut strategier för att hantera känslor på ett mer adaptivt sätt. Det är alltså inte en specialanpassad manual för ett visst problem utan är en flexibel behandlingsmetod som kan tillämpas på ett brett spektrum av psykologiska problem och diagnoser (lite “one size fits all”).

I vår randomiserade kontrollerade studie involverade vi 138 deltagare som sökte hjälp för sina perfektionistiska tendenser. Förvånande nog visade båda behandlingsformerna stora inomgruppseffekter på Clinical Perfectionism Questionnaire vid eftermätningen och de upprätthöll effekterna vid uppföljningar efter 6 och 12 månader. Sekundära utfall såsom depression, ångest, livskvalitet, självmedkänsla, procrastination och stress visade små till stora effekter. Åter igen utan signifikanta skillnader mellan behandlingsformerna.

  • Båda behandlingsmetoderna är effektiva: Studien visar att både kognitiv beteendeterapi (KBT) och Unified Protocol (UP) är effektiva behandlingsmetoder för individer som lider av perfektionism, med stora förbättringar i perfektionistiska tendenser som upprätthålls över tid.
  • Ingen signifikant skillnad mellan behandlingsmetoder: Det fanns ingen signifikant skillnad i effektiviteten mellan KBT och UP. Detta tyder på att båda behandlingarna kan vara likvärdiga alternativ för behandling av perfektionism, vilket ger utrymme för flexibilitet i val av behandlingsmetod baserat på patientens preferenser eller tillgängligheten av specifika behandlingsprogram.
  • Internetbaserad terapi är ett lovande alternativ: Studiens resultat stärker argumentet för internetbaserad terapi som ett tillgängligt och effektivt alternativ för att behandla perfektionism. Detta är särskilt relevant i sammanhang där tillgång till traditionell psykoterapi är begränsad, och kan bidra till att minska hinder för att söka och få psykologisk hjälp.

Läs artikeln i sin helhet (open access):
Rozental, A., Shafran, R., Johansson, F., Forsström, D., Jovicic, F., Gelberg, O., Molin, K., Carlbring, P., Andersson, G., & Buhrman, M. (2024). Treating perfectionism via the internet: A randomized controlled trial comparing cognitive behavior therapy to unified protocol. Cognitive Behaviour Therapy, 53(3), 324-350. doi:10.1080/16506073.2024.2327339