Behandling av yrsel hos äldre

Idag publicerades en artikel i tidskriften BMJ Open där jag är medförfattare. Artikeln är ett detaljerat protokoll för en så kallad randomiserad kontrollerad studie som ska undersöka en internetbaserad behandling mot yrsel.

Yrsel är tyvärr vanligt förekommande hos personer över 50 år. Det kan leda till fallskador, rädsla för att falla, förlust av självförtroende, ångest och även depression. Vestibulärrehabilitering (VR) innebär ett antal övningar. De är ofta mycket effektiva för att minska yrsel om den beror på vestibulär dysfunktion. Men som alltid är tillgången till utbildade terapeuter begränsad. Ett sätt att komma runt detta är att förse dessa patienter med en broschyr. De övningar som då beskrivs har visat sig vara ett kostnadseffektivt sätt att hantera yrsel i primärvården. Men dessa pappersbroschyrer skulle eventuellt kunna göras mer effektiva om de lades på internet och även drog fördel av de möjligheter som en webbaserad behandling skulle innebära. Exempelvis enkelt demonstrera hur dessa övningar ska utföras med hjälp av videosnuttar. Och detta är just tanken med den planerade studien.
Det blir en enkelblind, randomiserad kontrollerad studie som ska genomföras i primärvården i Storbritannien. Två grupper kommer att jämföras mot varandra. En fristående internetbaserad behandling kommer att jämföras med rutinvård. Planen är att inkludera 262 yrselpatienter som är 50 år och äldre. Mätningar kommer att göras vid baslinjen, samt vid 3 och 6 månader. Vårt primära utfallsmått blir minskad yrsel vid 6 månader. Kostnadseffektivitet tillsammans med symtom på depression och ångest blir också viktiga utfall. Slutligen kommer även psykologiska processvariabler, inklusive förväntade, self-efficacy och acceptans kommer att undersökas med avseende på vidmakthållande och symtomminskning.
Denna studie har genomgått etisk granskning och godkänts av en NHS etikkommitté i Southampton (diarienummer: 13 / SC / 0119). Resultaten av denna studie kommer att spridas till den vetenskapliga världen genom presentationer vid nationella och internationella konferenser, samt genom publicering i forskningstidskrifter. Resultaten kommer att spridas till allmänheten genom riktade pressmeddelanden. Denna studie kommer förhoppningsvis även att ge värdefull information om internets roll för att underlätta egenvård hos äldre vuxna.

Läs hela artikeln (open access, dvs gratis):
Geraghty, A. W. A., Kirby, S., Essery, R., Little, P., Bronstein, A., Turner, D., Stuart, B., Andersson, G., Carlbring, P., & Yardley, L. (2014). Internet-based vestibular rehabilitation for adults aged 50 years and over: a protocol for a randomised controlled trial. BMJ Open, 4(7). doi: 10.1136/bmjopen-2014-005871

[lightbox link=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2014/08/VR_treatment_sessions.jpg” thumb=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2014/08/VR_treatment_sessions-1024×1024.jpg” width=”1024″ align=”right” title=”Exampel på innehållet i den internetbaserade behandlingen med sina 6 olika behandlingsmoduler.” frame=”true” icon=”image” caption=”Exampel på innehållet i den internetbaserade behandlingen med sina 6 olika behandlingsmoduler”]