Gruppterapi med multimediastöd vid depression ger lovande resultat

”Blended therapy”, blandad terapi, är en form av behandlingsupplägg som utforskats allt mer på senare tid. Det som menas med ”blandad” är att behandlingen blandar klassisk psykoterapi där terapeut och patient möts ansikte mot ansikte med behandlingsinslag via dator (eller exempelvis smartphone). Forskningsresultaten är lovande – man har exempelvis sett god behandlingseffekt och patienttillfredsställelse och möjligheter till mer effektivt utnyttjande av terapeutens tid. Däremot är det relativt få studier som undersökt blandad terapi vid gruppbehandlingar. Dessutom gör teknikutvecklingen att något äldre studier inom detta område snabbt tappar relevans. Därför ville vi bidra till kunskapsläget inom detta område – blandad terapi i gruppbehandling. Vi tog fram ett upplägg för blandad gruppterapi för depression som är en av de vanligaste formerna av psykisk ohälsa i Sverige och Europa idag. Det är dessutom många som av olika skäl, som långa väntetider och brist på utbildade terapeuter, inte får behandling. Varje år beräknas hela 14 miljoner deprimerade människor i Europa, av totalt 34 miljoner med depression, vara utan behandling! Här finns alltså ett stort behov av att skapa fler behandlingsmöjligheter.

Behandlingsupplägget i vår studie bestod av åtta gruppsessioner med multimediastöd, åtta hemuppgiftsmoduler med videosstöd, PowerPoint-presentationer med 180 informationsbilder, en semistrukturerad dagbok och en kort avslappningsövning dagligen under behandlingens första två veckor. Behandlingen fokuserade till att börja med på mer kognitiva aspekter av depression med psykoedukation, positiv psykologi och fokus på patientens resurser och inslag av acceptans och medveten närvaro. I behandlingens senare del gick man över till mer beteenderelaterade aspekter med arbete med exempelvis stress- och tidshantering. 47 stycken deltagare som led av depression eller depressiva besvär randomiserades till en behandlingsgrupp respektive kontrollgrupp.

Resultaten visade att behandlingen överlag var lyckad – självskattade depressiva symtom minskade medan patienternas personliga resurser och förmåga att ta vara på sig själva och hantera sin livssituation stärktes. Deltagarna beskrev multimediainslagen som betydelsefulla för behandlingen och var generellt sett nöjda med upplägget och antalet avhopp var lågt. Studien är explorativ, deltagarantalet är relativt lågt och samtliga deltagare hade depressiva besvär, men däremot inte en depressionsdiagnos enligt kliniska kriterier. Därför blir det spännande att se om dessa lovande resultat står sig vid framtida kliniska forskning.

Läs artikeln i sin helhet (open access):

Schuster, R., Leitner, I., Carlbring, P., & Laireiter, A.-R. (2017). Exploring blended group interventions for depression: Randomised controlled feasibility study of a blended computer- and multimedia-supported psychoeducational group intervention for adults with depressive symptoms. Internet Interventions, 8, 63-71. doi:10.1016/j.invent.2017.04.001