Internet eller ansikte-mot-ansikte? Ny metaanalys ger svar på vad som är bäst

Idag publicerades vår nya metaanalys i en “fin” tidskrift med en impact factor på över 12. Artikeln jämför internetbehandling mot traditionell psykoterapi där man ses fysiskt. Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi har testats i åtskilliga vetenskapliga studier och finns idag med i Socialstyrelsens rekommenderade behandlingar vid ett flertal tillstånd (främst ångest och depression). Dock har få undersökningar gjorts där man ställer internetbaserad behandling i direkt jämförelse med ansikte-mot-ansikte dito. Vi har nu gått igenom forskningslitteraturen och idag publicerat en så kallad metaanalys. Det är en systematisk översikt där vi statistiskt utvärderar skillnaden mellan kognitiv beteendeterapi som levererats antingen via internet eller på traditionellt sätt (ansikte-mot-ansikte). Vi fann 13 studier som uppfyllde kriterierna för att inkluderas och de hade tillsammans över ett tusen deltagare. Av dessa 13 rörde tre social fobi, tre paniksyndrom, två om nedstämdhet, två handlade om missnöje med kroppens vikt och form och slutligen en på tinnitus, en om manlig sexuell dysfunktion, och slutligen rörande spindelfobi. Genomgången gav upphov till en rad olika resultat men sammanfattningsvis kan man säga att den genomsnittliga skillnaden mellan studierna var obefintlig (Hedges ‘g -0,13-0,12). Slutsatsen är alltså att båda behandlingsformerna är effektiva och att ingen är signifikant bättre än den andra. Dock finns en stor brasklapp eftersom det ännu är så få studier som ännu gjort denna direkta jämförelse och att diagnoserna som undersökts är begränsade till ett fåtal tillstånd.

Artikelreferens: Andersson, G., Cuijpers, P., Carlbring, P., Riper, H., & Hedman, E. (2014). Internet-based vs. face-to-face cognitive behaviour therapy for psychiatric and somatic disorders: a systematic review and meta-analysis. World Psychiatry, 13, 288-295. Doi: 10.1002/wps.20151

[lightbox link=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2014/09/metaanalys.jpg” thumb=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2014/09/metaanalys.jpg” width=”827″ align=”right” title=”Forest plot displaying effect sizes of studies comparing guided Internet-based treatment with face-to-face treatment” frame=”true” icon=”image” caption=”Forest plot displaying effect sizes of studies comparing guided Internet-based treatment with face-to-face treatment”]